Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky

Slovenskej akadémie vied

O ústave

Ústav bol založený v r. 1990 vyčlenením z bývalého Centra fyziologických vied SAV. V súčasnosti má ústav dve oddelenia: oddelenie pre výskum svalových buniek (vedúci: RNDr. Ivan Zahradník, CSc.) a oddelenie transportných proteínov (vedúca: Ing. Zdena Sulová, DrSc.).

Ústav sa venuje skúmaniu molekulárnych princípov elementárnych fyziologických funkcií so zameraním na bunkovú fyziológiu a patofyziológiu, membránový transport a genetiku. Jednotlivé laboratóriá sa zameriavajú na analýzu mechanizmu a regulácie transportu cez bunkové a vnútrobunkové membrány, vplyv týchto mechanizmov na (pato)fyziológiu buniek a orgánov a súvisiacu ultraštruktúru buniek. Skupina molekulárnych genetikov sa venuje výskumu ľudského genómu a mutáciam pri monogénne podmienených dedičných ochoreniach. Používané experimentálne metódy zodpovedajú súčasnému štandardu. Patrí k nim „patch clamp“ (terčíkový zámok), planárne lipidové dvojvrstvy, konfokálna mikroskopia, techniky stanovenia mRNA a proteínov, fluorescenčné metódy, prietoková cytometria, optické metódy vnútrobunkovej detekcie iónov, elektrónová mikroskopia, atď.

Najdôležitejšie príspevky nášho ústavu pre rozvoj vedy na Slovensku boli viackrát ocenené. Jednou z najvýznamnejších bola výročná Cena Slovenskej akadémie vied v r. 2012 (link tu). Dva pracovne tímy boli agentúrou ARRA zaradené medzi nadpriemerné vedecké tímy SAV.

Významnou súčasťou činnosti ústavu sú pedagogické aktivity. Pracovníci ústavu vyučujú na viacerých fakultách Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity a vedú tu bakalárske a diplomové práce. S Prírodovedeckou fakultou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského má ústav vytvorené spoločné pracoviská. Ústav je akreditovanou externou vzdelávacou organizáciou pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania.

Školí doktorandov vo vedných odboroch:
4.2.10 fyziológia živočíchov, 4.1.22 biochémia, 4.1.12 biofyzika

Zabezpečuje publikovanie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti prostredníctvom periodickej a neperiodickej tlače. Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače vykonáva v zmysle uznesenia Predsedníctva SAV.

Vydáva vedecký časopis General Physiology and Biophysics.