O doktorandskom štúdiu

Smernica riaditeľa pre doktorandské štúdium

Všetky odbory poskytujú možnosť štvorročného interného štúdia a päťročného externého štúdia. Akreditácia pre všetky odbory bola udelená bez časového obmedzenia.

4.1.12 Biofyzika

Doktorandské štúdium v odbore Biofyzika sa vykonáva v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, alebo v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavnou garantkou je prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

4.1.22 Biochémia

Doktorandské štúdium v odbore Biochémia sa vykonáva v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  Hlavnou garantkou je Ing. Zdena Sulová, DrSc.

4.2.10 Fyziológia živočíchov

Doktorandské štúdium v odbore Fyziológia živočíchov sa vykonáva v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Komenského Univerzity v Bratislave.  Hlavným garantom je prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.

Zoznamy doktorandov vyškolených pracovníkmi ÚMFG SAV sa nachádzajú na stránkach oddelení:  OBC, OBE.