4.2.10 Fyziológia živočíchov

Žiadosť o reakreditáciu
Študijný program

Garanti štúdia

Hlavný garant prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
Spolugaranti .
.

Školitelia CBv ÚMFG

doc. Ing. Albert Breier, DrSc.
MMedSc. Eliyahu Dremencov, PhD.
Mgr. Marta Gaburjáková, PhD.
Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Mgr. Jana Gaburjáková, PhD.
.
.
.

Školitelia CBv ÚBGŽ

RNDr. Jana Antalíková, PhD.
RNDr. Boris Bilčík, PhD.
RNDr. Ľubor Košťál, CSc.
Mgr. Ľubica Niederová, PhD.

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium pre akademický rok 2017/2018 v študijnom programe Fyziológia živočíchov:


Miesto realizácie: Oddelenie bunkovej fyziológie a genetiky (OBFG) 
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Centrum biovied SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
Téma: Regulácia neuronálnej excitability prostredníctvom opioidných receptorov.
Forma štúdia: interná
Určené pre slovenských študentov
Školiteľ: doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. lubica.lacinova@savba.sk

Anotácia:

Neuronálna excitabilita je regulovaná prostredníctvom množstva receptorov. Práca sa zamerá na ligandy opioidných receptorov a meranie ich účinku na neuróny v bunkovej kultúre a/alebo v rezoch. Na meranie excitability budú použité elektrofyziologické metódy, ktoré môžu byť doplnené metódami molekulárnej biológie na určenie zmeny expresie niektorých signalizačných proteínov.


Miesto realizácie: Oddelenie bunkovej fyziológie a genetiky (OBFG)
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Centrum biovied SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
Téma: Predklinické štúdium účinnosti nových antidepresív.
Early preclinical assessment of the effectiveness of novel antidepressant drugs.
Forma štúdia: interná
Práca v anglickom jazyku
Školiteľ: Eliyahu Dremencov, MMedSc, PhD eliyahu.dremencov@savba.sk

Anotácia:

The aim of the project will be to assess the effectiveness of the novel potential antidepressant drugs, such as ligands of trace amine-associated one (TAAR1), delta opioid (DOR), oxytocin (OR), and vasopressin receptors. These ligands will be administered to the laboratory rats and their effects on the excitability of brain serotonin, norepinephrine, and dopamine neurons will be examined. This project will be performed in a collaboration with the industrial biopharmaceutical sector.


Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium pre akademický rok 2016/2017 v študijnom programe Fyziológia živočíchov:

Témy doktorandského štúdia sú zverejnené na stránke http://fns.uniba.sk/studium/doktorandi/prijimacie-konanie-a-zapis/prijimacie-konanie-a-temy-dizertacnych-prac/.


Miesto realizácie: Oddelenie bunkovej fyziológie a genetiky (OBFG) , Laboratórium biofyziky 
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Téma: Opioidné receptory a hipokampálna excitabilita.
Školiteľ: doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. lubica.lacinova@savba.sk

Anotácia:

Študent/ka bude analyzovať akútne a chronické účinky ligandov µ a δ opioidných receptorov na hipokampálnu excitabilitu. V primárnej kultúre neonatálnych hipokampálnych neurónov potkana bude sledovať zmeny v generovaní spontánnych i depolarizáciou aktivovaných sérií akčných potenciálov a súvisiace zmeny aktivity napäťovo závislých iónových kanálov.