4.2.10 Fyziológia živočíchov

     


Žiadosť o reakreditáciu
Študijný program

Garanti štúdia

Hlavný garant doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
Spolugaranti Mgr. Jana Gaburjáková, PhD
RNDr. Marta Novotová, CSc.

Školitelia

doc. Ing. Albert Breier, DrSc.
Mgr. Marta Gaburjáková, PhD.
RNDr. Soňa Hudecová, CSc.
prof. RNDr. Ľudevít Kádasi, DrSc.
Mgr. Ľubomíra Lenčešová, PhD.
RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
Ing. Zdena Sulová, DrSc.
RNDr. Ivan Zahradník, CSc.
Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.
Mgr. Andrea Zaťková, PhD.

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium pre akademický rok 2016/2017 v študijnom programe Fyziológia živočíchov:

Témy doktorandského štúdia sú zverejnené na stránke http://fns.uniba.sk/studium/doktorandi/prijimacie-konanie-a-zapis/prijimacie-konanie-a-temy-dizertacnych-prac/.


Miesto realizácie: Oddelenie bunkovej fyziológie a genetiky (OBFG) , Laboratórium biofyziky 
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Téma: Opioidné receptory a hipokampálna excitabilita.
Školiteľ: doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. lubica.lacinova@savba.sk

Anotácia:

Študent/ka bude analyzovať akútne a chronické účinky ligandov µ a δ opioidných receptorov na hipokampálnu excitabilitu. V primárnej kultúre neonatálnych hipokampálnych neurónov potkana bude sledovať zmeny v generovaní spontánnych i depolarizáciou aktivovaných sérií akčných potenciálov a súvisiace zmeny aktivity napäťovo závislých iónových kanálov.