4.1.22 Biochémia

Študijný program

Garanti štúdia

Hlavný garant Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Spolugaranti RNDr. Viera Boháčová, CSc
Mgr. Mário Šereš, PhD.

Školitelia CBv ÚMFG

doc. Ing. Albert Breier, DrSc.
doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
Mgr. Jana Gaburjaková, PhD.
Mgr. Marta Gaburjaková, PhD.
MMedSc. Eliyahu Dremencov, PhD.
Mgr. Jana Královičová, PhD.
 

Školitelia CBv ÚBGŽ

RNDr. Ivan Hapala, CSc.
RNDr. Petr Griač, CSc.
Mgr. Peter Valachovič, PhD.

Externí školitelia

RNDr. Katarína Bíliková, PhD., Ústav ekológie lesa SAV
RNDr. Dušan Žitňan, DrSc., Ústav zoológie SAV

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium pre akademický rok 2017/2018 v študijnom programe Biochémia:


Miesto realizácie: Oddelenie bunkovej fyziológie a genetiky (OBFG) 
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Centrum biovied SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
Téma: Regulácia neuronálnej excitability prostredníctvom opioidných receptorov.
Forma štúdia: interná
Určené pre slovenských študentov
Školiteľ: doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. lubica.lacinova@savba.sk

Anotácia:

Neuronálna excitabilita je regulovaná prostredníctvom množstva receptorov. Práca sa zamerá na ligandy opioidných receptorov a meranie ich účinku na neuróny v bunkovej kultúre a/alebo v rezoch. Na meranie excitability budú použité elektrofyziologické metódy, ktoré môžu byť doplnené metódami molekulárnej biológie na určenie zmeny expresie niektorých signalizačných proteínov.


Miesto realizácie: Oddelenie bunkovej fyziológie a genetiky (OBFG)
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Centrum biovied SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
Téma: Predklinické štúdium účinnosti nových antidepresív.
Early preclinical assessment of the effectiveness of novel antidepressant drugs.
Forma štúdia: interná
Práca v anglickom jazyku
Školiteľ: Eliyahu Dremencov, MMedSc, PhD eliyahu.dremencov@savba.sk

Anotácia:

The aim of the project will be to assess the effectiveness of the novel potential antidepressant drugs, such as ligands of trace amine-associated one (TAAR1), delta opioid (DOR), oxytocin (OR), and vasopressin receptors. These ligands will be administered to the laboratory rats and their effects on the excitability of brain serotonin, norepinephrine, and dopamine neurons will be examined. This project will be performed in a collaboration with the industrial biopharmaceutical sector.


Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium pre akademický rok 2016/2017 v študijnom programe Biochémia:


Miesto realizácie: Oddelenie transportných proteínov (OTP)
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Téma: Vplyv expresie P-glykoproteínu na morfológiu a biochemické parametre leukemických buniek.
Školiteľ: doc. Ing. Albert Breier, DrSc. albert.breier@savba.sk

Anotácia:

Expresia P-glykoproteínu je najčastejšou príčinou zlyhávania chemoterapie nádorových ochorení vrátane leukémii. V predloženej téme sa budú skúmať sprievodné javy, ktoré expresia P-glykoproteínu vyvolá v leukemických bunkách. Na prácu budú použité ľudské a myšie bunkové modely.


Miesto realizácie: Oddelenie transportných proteínov (OTP)
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Téma: Vzťah medzi P-glykoproteínom sprostredkovanou rezistenciou leukemických buniek na farmaká a reguláciou bunkovej smrti.
Školiteľ: doc. Ing. Zdena Sulová, DrSc. zdena.sulova@savba.sk

Anotácia:

V predchádzajúcich prácach sme popísali vzťah medzi expresiou P-glykoproteínu a expresiou proteínov zapojených do iniciácie a progresie programovanej bunkovej smrti. V rámci predloženej témy sa bude detailne študovať súvislosti tohto vzťahu.