4.1.22 Biochémia

     


Študijný program

Garanti štúdia

Hlavný garant Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Spolugaranti RNDr. Viera Boháčová, CSc
Mgr. Mário Šereš, PhD.

Školitelia

doc. Ing. Albert Breier, DrSc.
doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
MMedSc. Eliyahu Dremencov, PhD.
RNDr. Katarína Bíliková, PhD.
RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.

 

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium pre akademický rok 2016/2017 v študijnom programe Biochémia:


Miesto realizácie: Oddelenie transportných proteínov (OTP)
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Téma: Vplyv expresie P-glykoproteínu na morfológiu a biochemické parametre leukemických buniek.
Školiteľ: doc. Ing. Albert Breier, DrSc. albert.breier@savba.sk

Anotácia:

Expresia P-glykoproteínu je najčastejšou príčinou zlyhávania chemoterapie nádorových ochorení vrátane leukémii. V predloženej téme sa budú skúmať sprievodné javy, ktoré expresia P-glykoproteínu vyvolá v leukemických bunkách. Na prácu budú použité ľudské a myšie bunkové modely.


Miesto realizácie: Oddelenie transportných proteínov (OTP)
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Téma: Vzťah medzi P-glykoproteínom sprostredkovanou rezistenciou leukemických buniek na farmaká a reguláciou bunkovej smrti.
Školiteľ: doc. Ing. Zdena Sulová, DrSc. zdena.sulova@savba.sk

Anotácia:

V predchádzajúcich prácach sme popísali vzťah medzi expresiou P-glykoproteínu a expresiou proteínov zapojených do iniciácie a progresie programovanej bunkovej smrti. V rámci predloženej témy sa bude detailne študovať súvislosti tohto vzťahu.