Doktorandské štúdium


Smernica riaditeľa pre doktorandské štúdium

Všetky odbory poskytujú možnosť štvorročného interného štúdia a päťročného externého štúdia. Akreditácia pre všetky odbory bola udelená bez časového obmedzenia.

4.1.12 Biofyzika

Doktorandské štúdium v odbore Biofyzika sa vykonáva v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.  Hlavnou garantkou je Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.

4.1.22 Biochémia

Doktorandské štúdium v odbore Biochémia sa vykonáva v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  Hlavnou garantkou je Ing. Zdena Sulová, DrSc.

4.2.10 Fyziológia živočíchov

Doktorandské štúdium v odbore Fyziológia živočíchov sa vykonáva v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Komenského Univerzity v Bratislave.  Hlavnou garantkou je doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Zoznamy doktorandov vyškolených pracovníkmi ÚMFG SAV sa nachádzajú na stránkach oddelení: OVSB, OBFG, OTP.