Všetky publikácie

Publikácie za rok 2022

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • BUOCIKOVÁ, Verona – LONGHIN, Eleonora Marta – PILALIS, Eleftherios – MASTROKALOU, Chara – MIKLÍKOVÁ, Svetlana – CIHOVÁ, Marína – POTURNAYOVÁ, AlexandraMACKOVÁ, Katarína – BÁBELOVÁ, Andrea – TRNKOVÁ, Lenka – YAMANI, Naouale El – ZHENG, Congying – RIOS-MONDRAGON, Ivan – LABUDOVÁ, Martina – CSÁDEROVÁ, Lucia – KURACINOVÁ, Kristína – MAKOVICKÝ, Peter – KUČEROVÁ, Lucia – MATÚŠKOVÁ, Miroslava – CIMPAN, Mihaela Roxana – DUŠINSKÁ, Mária – BABÁL, Pavel – CHATZIIOANNOU, Aristotelis – GÁBELOVÁ, Alena – RUNDÉN-PRAN, Elise – SMOLKOVÁ, Božena**. Decitabine potentiates efficacy of doxorubicin in a preclinical trastuzumab-resistant HER2-positive breast cancer models. In Biomedicine & Pharmacotherapy, 2022, vol. 147, mar., art. no. 112662. (2021: 7.419 – IF, Q1 – JCR, 1.194 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0753-3322. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.112662">https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.112662</a> (APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. APVV-16-0010 : Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka. VEGA 2/0138/20 : Objasnenie úlohy genetických predispozícií v kontexte nádorového mikroprostredia karicnómu prsníka. Vega č. 2/0160/21 : Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADCA
 • HOPPANOVÁ, Lucia** – DYLÍKOVÁ, Juliana – KOVÁČIK, Dušan – MEDVECKÁ, Veronika – ĎURINA, Pavol – KRYŠTOFOVÁ, Svetlana – HUDECOVÁ, D. – KALIŇÁKOVÁ, Barbora**. Non-thermal plasma induces changes in aflatoxin production, devitalization, and surface chemistry of Aspergillus parasiticus. In Applied Microbiology and Biotechnology, 2022, vol. 106, no. 5 – 6, p. 2107-2119. (2021: 5.560 – IF, Q1 – JCR, 0.987 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0175-7598. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1007/s00253-022-11828-y">https://doi.org/10.1007/s00253-022-11828-y</a> Typ: ADCA
 • HOPPANOVÁ, LuciaLACINOVÁ, Ľubica**. Voltage-dependent Ca(V)3.2 and Ca(V)2.2 channels in nociceptive pathways. In Pflugers Archiv-European Journal of Physiology, 2022, vol. 474, no. 4, p. 421-434. (2021: 4.458 – IF, Q2 – JCR, 1.133 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0031-6768. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1007/s00424-022-02666-y">https://doi.org/10.1007/s00424-022-02666-y</a> (Vega č. 2/0143/19 : Napäťovo závislé vápnikové kanály v nocicepcii) Typ: ADCA
 • PENGELLY, Reuben* – BAKHTIAR, Dara* – BOROVSKÁ, IvanaKRÁLOVIČOVÁ, Jana – VOŘECHOVSKÝ, Igor**. Exonic splicing code and protein binding sites for calcium. In Nucleic Acids Research, 2022, vol. 50, no. 10, p. 5493-5512. (2021: 19.160 – IF, Q1 – JCR, 8.241 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0305-1048. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1093/nar/gkac270">https://doi.org/10.1093/nar/gkac270</a> (Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu) Typ: ADCA
 • ŠIMONIČOVÁ, Kristína*JANOTKA, Ľuboš*KAVCOVÁ, HelenaSULOVÁ, ZdenaBREIER, Albert**MESSINGEROVÁ, Lucia**. Different mechanisms of drug resistance to hypomethylating agents in the treatment of myelodysplastic syndromes and acute myeloid leukemia. In Drug Resistance Updates, 2022, vol. 61, art. no. 100805. (2021: 22.841 – IF, Q1 – JCR, 3.845 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1368-7646. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.drup.2022.100805">https://doi.org/10.1016/j.drup.2022.100805</a> (COST action CA17104 : Nové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorov. APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek – fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny) Typ: ADCA
 • MIŠÁK, Anton – ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana**. Peculiarities of mitochondrial chloride channel kinetics. In General Physiology and Biophysics, 2022, vol. 41, no. 2, p. 101-114. (2021: 1.957 – IF, Q4 – JCR, 0.344 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0231-5882. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.4149/gpb_2022001">https://doi.org/10.4149/gpb_2022001</a> (VEGA 2/0146/16 : Úloha polysulfidov v regulácii chloridových kanálov a dýchania mitochondrií.. Vega č. 2/0090/18 : Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch) Typ: ADDA
 • PALIOKHA, Ruslan*GRINCHII, Daniil* – KHOURY, Talah – BERVANLOU, Reyhaneh Nejati – DREMENCOV, Eliyahu**. Inhibition of cytochrome P450 with proadifen alters the excitability of brain catecholamine-secreting neurons. In General Physiology and Biophysics, 2022, vol. 41, no. 3, p. 255-262. (2021: 1.957 – IF, Q4 – JCR, 0.344 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0231-5882. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.4149/gpb_2022017">https://doi.org/10.4149/gpb_2022017</a> (Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Typ: ADDA
 • PAULÍKOVÁ, Helena – CISÁRIKOVÁ, A. – BAČOVÁ, Zuzana – JANOVEC, L. – IMRICH, Ján – ŠEREŠ, Mário – HUNÁKOVÁ, Ľuba. Photodynamic therapy of multidrug resistant leukemic murine cells by 3,6-bis(alkylthiourea)acridine hydrochlorides. In Neoplasma, 2021, vol. 68, no. 6, p. 1169-1180. (2020: 2.575 – IF, Q4 – JCR, 0.628 – SJR, Q3 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents). ISSN 0028-2685. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.4149/neo_2021_210324N390">https://doi.org/10.4149/neo_2021_210324N390</a> (APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. VEGA 2/0052/18 : Štúdium dynamiky zápalom indukovaných epigenetických zmien v procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a ich úlohy v progresii duktálneho adenokarcinómu pankreasu. VEGA 1/0136/18 : Diagnostický potenciál monitorovania fluorescenčných charakteristík telových tekutín a analýzy extracelulárnych mikrovezikúl u nádorových ochorení urogenitálneho systému) Typ: ADDA
 • CMARKO, Leoš – STRINGER, Robin N. – JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila – VACÍK, Tomáš – LACINOVÁ, ĽubicaWEISS, Norbert**. Secretory carrier-associated membrane protein 2 (SCAMP2) regulates cell surface expression of T-type calcium channels. In Molecular Brain, 2022, vol. 15, no. 1, art.no. 1. (2021: 4.399 – IF, Q2 – JCR, 1.292 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1756-6606. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1186/s13041-021-00891-7">https://doi.org/10.1186/s13041-021-00891-7</a> Typ: ADMA
 • DREMENCOV, Eliyahu**GRINCHII, Daniil – HRIVÍKOVÁ, Katarína – LAPSHIN, Maxim – KOMELKOVA, Maria – GRABAN, Ján – PUHOVÁ, Agneša – TSEILIKMAN, Olga – TSEILIKMAN, Vadim – JEŽOVÁ, Daniela. Exposure to chronic stressor upsurges the excitability of serotoninergic neurons and diminishes concentrations of circulating corticosteroids in rats two weeks thereafter. In Pharmacological Reports, 2022, vol. 74, no. 3, p. 451-460. (2021: 3.919 – IF, Q2 – JCR, 0.625 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1734-1140. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1007/s43440-022-00366-z">https://doi.org/10.1007/s43440-022-00366-z</a> (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch) Typ: ADMA
 • GABURJÁKOVÁ, Jana**GABURJÁKOVÁ, Marta**. The Cardiac Ryanodine Receptor Provides a Suitable Pathway for the Rapid Transport of Zinc (Zn2+). In Cells, 2022, vol. 11, no. 5, art. no. 868. (2021: 7.666 – IF, Q2 – JCR, 1.452 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2073-4409. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/cells11050868">https://doi.org/10.3390/cells11050868</a> (Vega č. 2/0018/21 : Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora. Vega č. 2/0008/20 : Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADMA

  Citácie:
  [1.1] DABRAVOLSKI, Siarhei A. – SADYKHOV, Nikolay K. – KARTUESOV, Andrey G. – BORISOV, Evgeny E. – SUKHORUKOV, Vasily N. – OREKHOV, Alexander N. Interplay between Zn2+ Homeostasis and Mitochondrial Functions in Cardiovascular Diseases and Heart Ageing. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2022, vol. 23, no. 13, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23136890., Registrované v: WOS

 • GALÁDOVÁ, Helena – POLOZSÁNYI, Zoltán – BREIER, Albert – ŠIMKOVIČ, M.**. Sulphoraphane Affinity-Based Chromatography for the Purification of Myrosinase from Lepidium sativum Seeds. In Biomolecules : Open Access Journal, 2022, vol. 12, no. 3, art. no. 406. (2021: 6.064 – IF, Q2 – JCR, 1.019 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2218-273X. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/biom12030406">https://doi.org/10.3390/biom12030406</a> (APVV-16-0439 : Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADMA
 • HŘÍBKOVÁ, Hana – SVOBODA, Ondřej – BARTECKU, Elis – ZELINKOVÁ, Jana – HOŘÍNKOVÁ, Jana – LACINOVÁ, Ľubica – PISKÁČEK, Martin – LIPOVÝ, Břetislav – PROVAZNÍK, I. – GLOVER, Joel C. – KAŠPÁREK, Tomáš** – SUN, Yuh-Man. Clozapine Reverses Dysfunction of Glutamatergic Neurons Derived From Clozapine-Responsive Schizophrenia Patients. In Frontiers in Cellular Neuroscience, 2022, vol. 16, art. no. 830757. (2021: 6.147 – IF, Q1 – JCR, 1.661 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1662-5102. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3389/fncel.2022.830757">https://doi.org/10.3389/fncel.2022.830757</a> (APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.) Typ: ADMA
 • KUREKOVÁ, Simona*ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana* – ANDELOVÁ, Natália – MACEJOVÁ, Dana – ČERVIENKOVÁ, Michaela – BRTKO, Július – FERKO, Miroslav – GRMAN, Marián – MACKOVÁ, Katarína**. The effect of all-trans retinoic acid on the mitochondrial function and survival of cardiomyoblasts exposed to local photodamage. In Cell Biology International, 2022, vol. 46, no. 6, p. 947-964. (2021: 4.473 – IF, Q3 – JCR, 0.762 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1065-6995. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1002/cbin.11784">https://doi.org/10.1002/cbin.11784</a> (Vega č. 2/0090/18 : Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek – fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADMA
 • NÉMETHOVÁ, Veronika** – MAZANCOVÁ, Petra – ŠELC, Michal – JAKIČ, Kristína – UHELSKÁ, Lucia – NÉMETHOVÁ, Boglárka – POTURNAYOVÁ, Alexandra – DRGOŇA, Ľuboš – BÁBELOVÁ, Andrea – RÁZGA, Filip**. Effective Reduction of SARS-CoV-2 RNA Levels Using a Tailor-Made Oligonucleotide-Based RNA Inhibitor. In Viruses, 2022, vol. 14, no. 4, art. no. 685. (2021: 5.818 – IF, Q2 – JCR, 1.463 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1999-4915. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/v14040685">https://doi.org/10.3390/v14040685</a> Typ: ADMA
 • PAVLÍKOVÁ, LuciaŠEREŠ, Mário**BREIER, Albert**SULOVÁ, Zdena**. The Roles of microRNAs in Cancer Multidrug Resistance. In Cancers, 2022, vol. 14, no. 4, art. no. 1090. (2021: 6.575 – IF, Q1 – JCR, 1.349 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2072-6694. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/cancers14041090">https://doi.org/10.3390/cancers14041090</a> (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek – fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou) Typ: ADMA
 • HODOŠI, Richard – NOVÁKOVÁ, E. – MACKOVÁ, Katarína – MOLITORISOVÁ, Milica – ŠUPOLÍKOVÁ, Miroslava**. Characterization of bioactive substances MHGF-68 on tumour cell lines with LiveFlow In Vitro Technology. In European Pharmaceutical Journal, 2021, vol. 68, no. 1, p. 24-29. (2020: 0.151 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.2478/afpuc-2020-0021">https://doi.org/10.2478/afpuc-2020-0021</a> Typ: ADNB
 • DREMENCOV, Eliyahu – DEKHTIARENKO, R. – GRINCHII, Daniil – VIÑAS NOGUERA, Mireia – CSATLÓSOVÁ, Kristína – DUBOVICKÝ, Michal – LACINOVÁ, Ľubica. Sex-specific effect of perinatal mirtazapine administration and pregestational stress on the excitability of serotonergic neurons in rats. In 33rd CINP Hybrid World Congress of Neuropsychopharmacology : 9 – 13 June 2022 Virtual & Taipei, Taiwan, Book of Abstracts. – Zurich : CINP Head Office, p. 109-110. (CINP Hybrid World Congress of Neuropsychopharmacology) Typ: AFG
 • DOMŠICOVÁ, MichaelaKYCA, Tomáš – BÁBELOVÁ, Andrea – ŠELC, Michal – JAKIČ, Kristína – NÉMETHOVÁ, Veronika – RÁZGA, Filip – POTURNAYOVÁ, Alexandra. Detekcia chronickej myeloidnej leukémie použitím K562 aptasenzora. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. – Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. – Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 32-33. ISBN 978-80-974246-1-9. (Vega č. 2/0160/21 : Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia. Vega č. 1/0069/20 : Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni. Dni mladých biológov 11. ročník) Typ: AFH
 • GABURJÁKOVÁ, JanaGABURJÁKOVÁ, Marta. The cardiac ryanodine receptor provides a suitable pathway for the rapid transport of zinc (Zn2+). In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. – Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 51-52. ISBN 978-80-973719-4-4. (Vega č. 2/0018/21 : Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora. Vega č. 2/0008/20 : Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFH
 • HOPPANOVÁ, LuciaJURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, BohumilaIDUNKOVÁ, AlžbetaTOMKO, Matúš – DUBOVICKÝ, Michal – LACINOVÁ, Ľubica. Alteration of hippocampal excitability by prenatally applied antidepressant. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. – Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 35-36. ISBN 978-80-973719-4-4. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0081/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFH
 • IDUNKOVÁ, AlžbetaJURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, BohumilaHOPPANOVÁ, LuciaTOMKO, Matúš – DUBOVICKÝ, Michal – LACINOVÁ, Ľubica. Účinok mirtazapínu podávaného počas gravidity na excitabilitu hipokampálnych neurónov u potomstva. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. – Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. – Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 20. ISBN 978-80-974246-1-9. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. Dni mladých biológov 11. ročník) Typ: AFH
 • ŠIMONIČOVÁ, KristínaJANOTKA, ĽubošKAVCOVÁ, HelenaSULOVÁ, ZdenaBREIER, AlbertMESSINGEROVÁ, Lucia. Rezistencia a cross-rezistencia AML bunkových línií voči hypometylačným látkam a jej mechanizmy. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. – Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. – Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 31. ISBN 978-80-974246-1-9. (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek – fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0016/22 : Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu. COST action CA17104 : Nové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorov. APP0260 : Inhibícia de novo syntézy pyrimidínov ako potenciálny spôsob liečby akútnej myeloidnej leukémie s rezistenciou voči hypometylačným látkam. Dni mladých biológov 11. ročník) Typ: AFH
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína – VIÑAS NOGUERA, Mireia – BELOVIČOVÁ, Kristína – GRINCHII, Daniil – KALOČAYOVÁ, Barbora – DREMENCOV, Eliyahu – DUBOVICKÝ, Michal. Dlhodobé účinky perinatálneho bupropiónu na neurobehaviorálny vývin potomstva potkanov = Long-term effects of perinatal bupropion on neurobehavioral development of rat offspring. In Psychiatrie, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 30. (2021: 0.116 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Psychofarmakologie v (post)covidové době. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva) Typ: AFK
 • GABURJÁKOVÁ, JanaGABURJÁKOVÁ, MartaKREJČÍOVÁ, Eva – NAGY, Štefan – KOSNÁČ, Daniel – KOPÁNI, M. Blocking effect of the ferritin nanoparticle on the cardiac ryanodine receptor. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, Máj 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. – Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 81. ISSN 978-80-8240-024-6. (Vega č. 2/0018/21 : Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora. Vega č. 2/0008/20 : Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL