Ukončené projekty

Medzinárodné/zahraničné granty:

VEGA_0107_0019_DAAD DAAD/SAV
Novel interaction partners of the Cav2.2 channel (2016 –2017)
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová
Obr2Home SASPRO 0063/01/02
Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca (2015-2018)
Vedúci projektu: Michal Cagalinec
PGP Projekt CELGENE (2009-2014)
Vedúci projektu: Albert Breier (Kontrakt s firmou Celgene).
COST BM1005
Gasotransmitery: od základného výskumu po terapeutické aplikácie (2011-2015)
Vedúci projektu (University of Athens Dept of Pharmacy, Athens, Greece): Prof. Andreas Papapetropoulos
Vedúci projektu za ÚMFG SAV: Karol Ondriáš
COST TD0901
Vnímanie hypoxie, signalizácia a adaptácia (2009-2013)
Vedúci projektu (Institute of Physiology, University of Zurich, Zurich): Prof. Roland H. Wenger
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Oľga Križanová

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

Koordinované na ÚMFG SAV
PGP APVV-14-0334
Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín (2015-2018)
Vedúca projektu: Zdena Sulová
sparks APVV-15-0302
CAMYS – Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu (2016 – 2019)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková
reticulum APVV-SK-FR-2015-0007
Vplyv stresu endoplazmatického retikula na ultraštruktúru a metabolizmus kardiomyocytov cicavcov (2016 – 2017)
Vedúci projektu: Marta Novotová
image APVV-0721-10
Remodelovanie myokardu – úloha vápnikovej signalizácie (REMOD) (2011 – 2014)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková
PGP APVV-0290-10
Zmeny v metabolizme bunky vyvolané nadexpresiou transportéra liečiv P-glykoproteínu v leukemických bunkách (2011-2014)
Vedúca projektu: Zdena Sulová
APVV_0212 APVV-0212-10
Vápnikové kanály v neuronálnej excitabilite (2011 – 2014)
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová
PGP APVV-0084-07
Nadexpresia P-glykoproteínu a s ňou spojené zmeny v spektre a v hladinách bunkových oligo- a polysacharidov (2008-2010)
Vedúca projektu: Zdena Sulová
SK-FR-0014-11
Štúdium kanálových vlastností (2012 – 2014)
Vedúci projektu: Karol Ondriaš
mito3 APVV-SK-FR-0021-11
Energetická výmena a cytoarchitektúra srdcových svalových buniek. Úloha mitochondriálneho proteínu OPA1 (2012 – 2013)
Vedúci projektu: Marta Novotová
APVV4b APVV-LPP-0441-09
Mechanizmy zlyhania funkcie ryanodínového receptora (2009 – 2012)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradnikova
Kolaboratívne projekty
APVV-0282-11
Príprava nanoštruktúrovaných filmov, ich integrácia s bioelementmi a následné využitie (2012-2015)
Vedúci projektu (CHÚ SAV): Ján Tkáč
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Zdena Sulová
APVV-0160-11
Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoidných X receptorov v tkanivových kultúrach (2012-2015)
Vedúci projektu (ÚEE SAV): Július Brtko
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Zdena Sulová
APVV_0240 APVV-0240-12
Funkčná analýza novoidentifikovaných DNA variantov v génoch zodpovedných za cystickú fibrózu a fenylketonúriu (2013 – 2016)
Vedúca skupiny: Ľubica Lacinová

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

PGP VEGA 2/0156/16
Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu (2016-2018)
Vedúci projektu: Mário Šereš
VEGA_0107_0019_DAAD VEGA 2/0107/16
Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov (2016 – 2018)
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová
PGP VEGA 2/0028/15
Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových proteínov (2015-2018)
Zodpovedný riešiteľ: Albert Breier
Obr2Home VEGA 2/0169/16
Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho
syndrómu: význam pre ochranu srdca
(2016 – 2018)
Vedúci projektu: Michal Cagalinec
reticulum VEGA 2/0110/15
Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov (2015 – 2017)
Vedúci projektu: Marta Novotová
wave VEGA 2/0143/17
Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn (2017 – 2019)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradnikova
confocal VEGA 2/0095/15
Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou (2015 – 2017)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková, jr.
image VEGA 2/0024/15
Účinok stresu vyvolaného imunitnou reakciou počas gravidity potkanov na následnú starostlivosť o mláďatá a na hipokampálnu excitabilitu mláďat (2015 – 2017)
Vedúci projektu: Eliyahu Dremencov
BLM VEGA 2/0006/15
Úloha fyziologicky aktívnych iónov Mg2+ a Zn2+ v luminálnej regulácii srdcového ryanodínového receptora (2015 – 2017)
Vedúca projektu: Jana Gaburjáková
struct VEGA 2/0148/14
Vzťahy medzi štruktúrou a funkciou ryanodínového receptora (2014-2016)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková
sparks VEGA 2/0147/14
Vývoj diadickej vápnikovej signalizácie v priebehu postnatálneho vývoja ventrikulárnych myocytov(2014-2016)
Vedúci projektu: Ivan Zahradník
BLM VEGA 2/0003/14
Úloha kalsequestrínu v luminálnej regulácii ryanodínového receptora v srdci (2014 – 2016)
Vedúca projektu: Marta Gaburjáková
PGP VEGA 2/0182/13
Viaclieková rezistencia leukemických buniek na rôzne terapeutiká (2013-2016)
Vedúca projektu: Zdena Sulová
image VEGA 2/0044/13
Princíp vrátkovania napäťovo závislých vápnikových kanálov (2013 – 2015)
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová
VEGA 2/0116/12
Plasticita membránových systémov srdcových myocytov (2012 – 2014)
Vedúci projektu: Marta Novotova
image VEGA 2/0102/12
Kompetícia medzi Ca2+ a iným katiónom o interakčné miesto lokalizované na luminálnej doméne srdcového ryanodínového receptora a jej vplyv na reguláciu receptora (2012 – 2014)
Vedúca projektu: Jana Gaburjáková
PGP VEGA 2/0100/12
Bunkové zmeny spojené s nadexpresiou P-glykoproteínu v leukemických bunkách (2012-2014)
Vedúci projektu: Albert Breier
VEGA 2/0094/12
Štúdium redoxnej a radikálovej regulácie mitochondriálnych chloridových kanálov zo srdca potkana v podmienkach oxidačného stresu (2012-2014)
Vedúci projektu: Zuzana Tomášková
VEGA 2/0027/12
Molekulárna analýza HGD génu a zavedenie in vitro modelu na štúdium potenciálnych terapeutických agensov u pacientov s alkaptonúriou (2012-2014)
Vedúci projektu: Ján Radvánszky
conductance VEGA 2/0203/11
Dynamika sarkolemy a membránovej iónovej vodivosti srdcových svalových buniek (2011 – 2013)
Vedúci projektu: Ivan Zahradnik
image VEGA 2/0197/11
Mechanizmy komunikácie medzi iónovými kanálmi diády kardiomyocytu (2011 – 2013)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradnikova, Jr., Jana Pavelkova
Misa_VEGA_2_0097 VEGA 2/0097/11
Modulácia a funkcia inozitol 1,4,5-trisfosfátových receptorov (IP3R) v neuronálnych štruktúrach pri poškodení centrálneho nervového systému (2011 – 2013)
Vedúca projektu: Michaela Pavlovičová
image VEGA 2/0033/11
Faktory determinujúce spriahnuté vrátkovanie ryanodínových receptorov v srdci (2011 – 2013)
Vedúca projektu: Marta Gaburjáková
VEGA 1/0726/10
Vplyv beta-blokátorov na elektrickú aktivitu a ultraštruktúru myokardu po remodelácii navodenej izoprenalínom (2010 – 2012)
Vedúci projektu (FF UK): Tatiana Stankovičová
Vedúci projektu za ÚMFG SAV: Marta Novotová
image VEGA 2/0195/10
Regulácia vrátkovania T-typu vápnikového kanála (2010 – 2012)
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová
wave VEGA 2/0190/10
Mechanizmy regulácie diastolickej aktivity ryanodínového receptora (2010 – 2012)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradnikova
VEGA 2/0169/10
Príprava nových xantínových derivátov so schopnosťou účinne potláčať P-glykoproteínom-sprostredkovanú viacliekovú (“multidrug”) rezistenciu a sledovanie mechanizmu ich účinku na rezistenciu (2010 – 2012)
Vedúci projektu: Peter Dočolomanský
VEGA 2/0150/10
Modulácia mitochondriálnych kanálov zo srdca potkana sírovodíkom (2010 – 2012)
Vedúci projektu: Karol Ondriaš
PGP VEGA 2/0123/10
Vplyv nadexpresie P-glykoproteínu a navodenia viacliekovej rezistencie na niektoré aspekty metabolizmu (2010-2012)
Vedúca projektu: Zdena Sulová
VEGA 2/0104/10
Komplexná mutačná analýza génu zodpovedného za neurofibromatózu typ I (2010 – 2012)
Vedúci projektu: Ľudevít Kádaši
VEGA 2/0082/10
Štúdium vzťahu Na+/Ca2+ výmenníka a ostatných transportných systémov pre vápnik (2010 – 2012)
Vedúci projektu: Soňa Hudecová
VEGA 2/0049/10
Mechanizmus regulácie jednotlivých typov IP3 receptorov a ich funkcia (2010 – 2012)
Vedúci projektu: Oľga Križanová

Centrá excelentnosti SAV:

CEMAN – Centrum excelentnosti na štúdium metabolických aspektov vývoja, diagnostiky a liečby nádorových ochorení (2011 – 2014)
Zodpovedný riešiteľ: Oľga Križanová

Výber do 2011

Medzinárodné/zahraničné granty:

APVV_0212 MRTN-CT-2006-035367
6RP-Marie Curie Research Training Network
CavNet – L-typ vápnikových kanálov v zdraví a chorobe (2006 – 2010)
Koordinátor projektu: Hearing Research Centre Tübingen, Eberhards-Karls-University,Tübingen,SRN
Vedúca skupiny: Ľubica Lacinová
image LSHM-CT-2005-018833
EUGeneHeart: Genomika signalizácie kardiomyocytov v liečení a prevencií zlyhávajúceho srdca (2006-2010)
Koordinátor: Gerd Hasenfuss; Vedúci skupiny: Alexandra Zahradníková
wave LSHM-CT-2005-018802
CONTICA: Kontrola vnútrobunkového vápnika a arytmie (2006-2009)
Koordinátor: Burkert Pieske, University of Göttingen / University of Graz
Vedúca skupiny: Alexandra Zahradníková
PGP NATO Grant PDD(CP)-(CBP.NUKR.CLG 982646)
Viaclieková rezistenia spojená s nadexpresiou P-glykoproteínu u hematologických malignancií asociovaná s následkami ožiarenia po Černobylskej katastrofe (2007-2008)
Vedúci projektu: Albert Breier
wave NIH FIRCA RO3 TW005543/2
Reorganizácia vápnikovej signalizácie v zlyhávajúcom srdci (2005-2008)
Vedúci projektu: Sandor Gyorke, Ohio State University, Columbus, OH, USA
Medzinárodný spolupracovník: Alexandra Zahradníková, Ivan Zahradník
NIH FIRCA 2R03TW000949-04A1
Coupled gating between intracellular calcium release channels (2002-2004)
Vedúci projektu: Prof. Andrew R. Marks, M.D., Columbia University, NY, USA
Medzinárodný spoluriešiteľ: Karol Ondriaš
NATO grant SA LST.CLG.979217
Role of mitochondrial channels in cardioprotection (2002-2005)
Vedúci projektu: Prof. Szewczyk Adam, PhD., DSc., Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
Medzinárodný spoluriešiteľ: Karol Ondriaš
image Volkswagen grant
Úloha L-typu a T-typu vápnikových kanálov v neuronálnej dráždivosti (2002 – 2004)
Vedúci projektu: Prof. Franz Hofmann, Ústav farmakológie a toxikológie Technickej univerzity v Mníchove
Medzinárodná spoluriešiteľka: Ľubica Lacinová
image NIH FIRCA RO3 TW005543/1
Vápniková signalizácia v srdcovej väzbe excitácie s kontrakciou (2001-2004)
Vedúci projektu: Sandor Gyorke, Texas Tech University, Lubbock, TX, USA
Medzinárodný spolupracovník: Alexandra Zahradníková, Ivan Zahradník
image HHMI-55000343
Molekulárny mechanizmus vápnikovej signalizácie a väzba excitácie s kontrakciou na srdci (2001-2005)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková
image NIH FIRCA R03 TW 00949
Spriahnuté vrátkovanie vnútrobunkových Ca2+ kanálov (1998 – 2005)
Vedúci projektu: Andrew R. Marks, Columbia University, New York, NY, USA
Medzinárodný spolupracovníci: Karol Ondriaš, Marta Gaburjáková
APVV4b HHMI-75195547801
Ryanodínový receptor a väzba excitácie s kontrakciou (1995-2000)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

myo APVV-SK-CZ-0172-09
Bunková a molekulárna fyziológia kardiomyocytov (2010 – 2011)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradnikova
image VVCE-0064-07
Biomembrány: štruktúra a dynamika biologických membrán vo vzťahu k bunkovým funkciám (2008 – 2011)
Vedúci projektu: Ivan Hapala, Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Slovenská republika
Vedúca skupiny: Ľubica Lacinová
APVV-0084-07
Nadexpresia P-glykoproteínu a s ňou spojené zmeny v spektre a v hladinách bunkových oligo- a polysacharidov (2008 – 2010)
Vedúci projektu: Zdena Sulová
RyR APVV-0139-06
SaFRyR: Vzťah medzi štruktúrou a funkciou domén ryanodínového receptora, zodpovedných za CPVT arytmie (2007 – 2009)
Vedúci projektu: Jozef Ševčík
Vedúca skupiny: Alexandra Zahradníková
LPP-0099-06
Zmeny cytozolickej a luminálnej vápnikovej koncentrácie pri zlyhaní srdca (2007 – 2008)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková
image APVT-51-031104
Mechanizmus väzby excitácie s kontrakciou v normálnom a zlyhávajúcom myokarde cicavcov (2005 – 2007)
Vedúci projektu: Ivan Zahradník

Centrá excelentnosti SAV:

CEKVY – Centrum excelentnosti pre kardiovaskulárny výskum (2007 – 2010)
Zodpovedný riešiteľ: Oľga Križanová

Iné granty:

BITCET ŠPVV 2003SP200028201
Vybudovanie biotechnologického centra – BITCET (2003)
Vedúci projektu (VÚ SAV): Jaroslav Pastorek
Vedúca projektu za ÚMFG SAV:
ŠPVV SP51/0280800/0280802
Genomika kardiovaskulárnych ochorení pre zdravšiu populáciu ľudí (2002 – 2005)
Vedúci projektu: Oľga Križanová
KEGA_SK KEGA 3/7389/09
Biofyzikálne princípy regulácie napäťovo závislých iónových kanálov v zdraví a chorobe (2009 – 2011)
Kordinátor projektu: Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, Slovenská republika
Spoluriešiteľka: Ľubica Lacinová
image Projekt Európskeho sociálneho fondu
BIOMEMBRÁNY: Horizontálny program vzdelávania doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v biologických a biomedicínskych odboroch (2006– 2008)
Vedúci projektu: Ivan Hapala, Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Slovenská republika
Vedúca skupiny: Ľubica Lacinová
firing Štipendium SAV
Úloha neurosekrečných neurónov a vápnikovej signalizácie v depresii a návykovom správaní: hodnotenie prostredníctvom in-vivo elektrofyziológie (2013 2017)
Vedúci projektu: Eliyahu Dremencov