Aktuálne projekty

Zahraničné/medzinárodné granty:

 VEGA_0107_0019_DAAD DAAD/SAV
Novel interaction partners of the Cav2.2 channel  (2016 –2017)
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová
 Obr2Home SASPRO 0063/01/02
Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca (2015-2018)
Vedúci projektu: Michal Cagalinec

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

Koordinované na ÚMFG SAV

sparks APVV-15-0388
Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu (2016 – 2020)
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová
 sparks APVV-15-0302
CAMYS – Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu (2016 – 2019)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková
PGP APVV-14-0334
Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín (2015-2018)
Vedúca projektu: Zdena Sulová
 reticulum APVV-SK-FR-2015-0007
Vplyv stresu endoplazmatického retikula na ultraštruktúru a metabolizmus kardiomyocytov cicavcov (2016 – 2017)
Vedúci projektu: Marta Novotová

Kolaboratívne projekty

APVV-15-0641
Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny(2016-2020)
Vedúci projektu (FÚ SAV): Peter Šiffalovič
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Albert Breier
APVV-15-0372
Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku “conditional” RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka(2016-2020)
Vedúci projektu (UEE BMC SAV): Július Brtko
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Zdena Sulová
APVV-15-0303
Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu(2016-2020)
Vedúci projektu (FCHPT STU): Albert Breier
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Zdena Sulová
APVV-14-0753
Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny(2015-2019)
Vedúci projektu (CHÚ SAV): Jaroslav Katrlík
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Zdena Sulová

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

PGP VEGA 2/0122/17
Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách (2017-2020)
Vedúca projektu: Zdena Sulová
image VEGA 2/0086/17
Luminálna regulácia srdcového ryanodínového receptora a jej molekulárne mechanizmy (2017 – 2019)
Vedúca projektu: Marta Gaburjáková
 wave VEGA 2/0143/17
Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn (2017 – 2019)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradnikova
 Obr2Home VEGA 2/0169/16
Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho
syndrómu: význam pre ochranu srdca
 (2016 – 2018)
Vedúci projektu: Michal Cagalinec
PGP VEGA 2/0156/16
Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu (2016-2018)
Vedúci projektu: Mário Šereš
 VEGA_0107_0019_DAAD VEGA 2/0107/16
Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov (2016 – 2018)
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová
 reticulum VEGA 2/0110/15
Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov (2015 – 2017)
Vedúci projektu: Marta Novotová
confocal VEGA 2/0095/15
Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou (2015 – 2017)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková, jr.
PGP VEGA 2/0028/15
Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových proteínov (2015-2017)
Zodpovedný riešiteľ: Albert Breier
 image VEGA 2/0024/15
Účinok stresu vyvolaného imunitnou reakciou počas gravidity potkanov na následnú starostlivosť o mláďatá a na hipokampálnu excitabilitu mláďat   (2015 – 2017)
Vedúci projektu: Eliyahu Dremencov
 BLM VEGA 2/0006/15
Úloha fyziologicky aktívnych iónov Mg2+ a Zn2+ v luminálnej regulácii srdcového ryanodínového receptora (2015 – 2017)
Vedúca projektu: Jana Gaburjáková

Iné domáce granty:

 firing Štipendium SAV
Úloha neurosekrečných neurónov a vápnikovej signalizácie v depresii a návykovom správaní: hodnotenie prostredníctvom in-vivo elektrofyziológie   (2013  2017)
Vedúci projektu: Eliyahu Dremencov