Aktuálne projekty

Zahraničné/medzinárodné granty:

SAV-18-22
Výskum molekulárnych determinantov a funkčných dôsledkov dimerácie T-typu vápnikových kanálov  (2018 – 2020)
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

Koordinované na ÚMFG SAV

sparks APVV-15-0388
Prenatálne a postnatálne účinky ligandov ? a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu (2016 – 2020)
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová

Kolaboratívne projekty

APVV-16-0439
Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení (2017-2021)
Vedúci projektu (FChPT STU): Martin Šimkovič
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Zdena Sulová
APVV-15-0641
Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny (2016-2020)
Vedúci projektu (FÚ SAV): Peter Šiffalovič
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Albert Breier
APVV-15-0372
Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka (2016-2020)
Vedúci projektu (UEE BMC SAV): Július Brtko
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Zdena Sulová
APVV-15-0303
Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu (2016-2020)
Vedúci projektu (FCHPT STU): Albert Breier
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Zdena Sulová
APVV-14-0753
Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny (2015-2019)
Vedúci projektu (CHÚ SAV): Jaroslav Katrlík
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Zdena Sulová

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

image VEGA 2/0046/18
Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1) (2018 – 2021)
Vedúci projektu: Eliyahu Dremencov
image VEGA 2/0011/18
Regulácia srdcového ryanodínového receptora fosforylovaného proteín kinázou A (2018 – 2020)
Vedúca projektu: Jana Gaburjáková
VEGA 2/0090/18
Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch (2018 – 2021)
Vedúca projektu: Zuzana Tomášková
image VEGA 2/0057/18
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33 (2018 – 2021)
Vedúci projektu: Jana Královičová
VEGA 2/0157/18
Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu (2018-2021)
Vedúca projektu: Viera Boháčová
PGP VEGA 2/0122/17
Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách (2017-2020)
Vedúca projektu: Zdena Sulová
image VEGA 2/0086/17
Luminálna regulácia srdcového ryanodínového receptora a jej molekulárne mechanizmy (2017 – 2019)
Vedúca projektu: Marta Gaburjáková