Projektová činnosť

Národné

Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku "conditional" RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka
Novel synergistic antitumour properties of nuclear retinoid X receptor (RXR) agonists as a consequence of the conditional RXR-RAR heterodimer formation in human breast cancer cells
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu
Defense mechanisms of neoplastic cells against chemical stress
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách
Study of changes in expression of some regulatory and functional proteins connected with the presence of P-gp protein in leukemic cells
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1.
Study of alteration in leukemia cells phenotype after induction of ABCB1 membrane transporter
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení
The application of myrosinase for sulforaphane activation in development of a novel product exhibiting cancer prevention effects
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2021