APVV-SK-CZ-0172-09

Bunková a molekulárna fyziológia kardiomyocytov        

Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková

Trvanie: január 2010 – december 2011
Koordinujúca organizácia: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava

Anotácia:

Pochopenie mechanizmov funkcie srdcových svalových buniek a ich narušenia pri kardiovaskulárnych ochoreniach je základným predpokladom pre cielenú terapiu. Cieľom projektu je porozumieť vzťahom medzi signalizačnými a energetickými funkciami srdcových myocytov, sprostredkovaným interakciou medzi membránovým potenciálom mitochondrií, redox stavom bunky a diastolickým uvoľňovaním vápnika. Na dosiahnutie cieľov použijeme metódy elektrofyziológie, konfokálnej mikroskopie, biochémie a molekulárnej biológie. Spojenie komplementárneho know-how spolupracujúcich pracovísk prinesie obom partnerským pracoviskám metodické obohatenie a umožní dosiahnuť vyššiu úroveň pochopenia študovaných mechanizmov.

Kľúčové slová:

Bunková fyziológia, srdcové svalové bunky, riadenie kontrakcie, energetický metabolizmus, vápniková signalizácia

Ciele:

Vedeckým zámerom projektu je prispieť k pochopeniu molekulárnych mechanizmov zodpovedných za moduláciu uvoľňovania vápnika prostredníctvom ryanodínového receptora (RyR), kľúčového proteínu v membráne vápnikového zásobníka (sarkoplazmatického retikula, SR), energetickým stavom bunky a k pochopeniu vzťahu medzi energetickým stavom mitochondrií a homeostázou vápnika v srdcovej svalovej bunke.

Publikácie:

JGP Tencerova B, Zahradnikova A, Gaburjakova J, Gaburjakova M (2012): Luminal Ca2+ controls activation of the cardiac ryanodine receptor by ATP. J Gen Physiol 140: 93-108.