VEGA 2/0143/17

Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn        

Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková

Trvanie: január 2017 – december 2019
Koordinujúca organizácia: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava

Anotácia:

Pri niektorých typoch civilizačne a geneticky podmienených arytmií dochádza v srdcových myocytoch počas diastoly k anomálnemu uvoľňovaniu vápnika a k tvorbe vápnikových vĺn, ktoré iniciujú srdcové arytmie. Správna diastolická funkcia systému vápnikovej homeostázy zahŕňa reguláciu diastolického uvoľňovania vápnika prostredníctvom ryanodínových receptorov. Anomálne uvoľňovanie vápnika nie je z hľadiska vzniku vápnikových vĺn dostatočne objasnené. Zameriame sa na určenie vzťahov medzi lokalizáciou diád ako miest uvoľňovania vápnika a tvorbou vápnikových vĺn a ich vývoj počas maturácie a fyziologickej hypertrofie myocytov. Výstupom projektu bude lepšie pochopenie faktorov riadiacich vápnikovú homeostázu v srdcových myocytoch a ich narušenie pri tvorbe vápnikových vĺn.

Kľúčové slová:

Myokard, myocyt, vápniková homeostáza, vápniková signalizácia, ryanodínový receptor, super- rozlišovacia STED mikroskopia, matematické modelovanie

Ciele:

Celkovým cieľom projektu je charakterizovať reguláciu diastolickej aktivity RyR v priebehu ontogenézy a fyziologickej hypertrofie. Na dosiahnutie tohto cieľa sme si vytýčili nasledovné špecifické ciele:

  • Získať kvantitatívne údaje o tvorbe vápnikových vĺn počas maturácie a fyziologickej hypertrofie kardiomyocytov a možnostiach ich farmakologického ovplyvnenia.
  • Získať kvantitatívne údaje o lokalizácii a prostredí diád – miest uvoľňovania vápnika v priebehu maturácie a fyziologickej hypertrofie kardiomyocytov.
  • Pomocou matematického modelovania riešiť vzťah lokalizácie a prostredia diád k náchylnosti myocytov k
    tvorbe vápnikových vĺn.

Publikácie:

FrontiersPhysiol Faltinova A, Tomaskova N, Antalik M, Sevcik J, Zahradnikova A (2017). The N-terminal region of the ryanodine receptor affects channel activation. Front Physiol 8: 443.