Mgr. Zuzana Tomášková, PhD.


Životopis
Zoznam publikácii
photo

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Centrum biovied, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, samostatný vedecký pracovník

Kvalifikácia:

2005 Mgr., Fyzika – Biofyzika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava (školiteľ: Mgr. Marta Gaburjáková, PhD.)
2009 PhD., Biofyzika, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (školiteľ: Mgr. Marta Gaburjáková, PhD.)

Zručnosti:

  • Fyziológia bunky (izolácia a purifikácia mitochondrií zo srdca potkana, kultivácia astrocytov)
  • Molekulárna elektrofyziológia (meranie a analýza prúdov cez iónové kanály rekonštituované do umelej lipidovej dvojvrstvy, single-channel patch-clamp mitochondrií)
  • Optické metódy (absorpčná UV-vis spektroskopia)
  • Práca s PC (Word, Excel, Powerpoint, Corel Draw, GraphPad Prism, základy programovania Visual Basic)

Granty:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

image APVV-15-0302
CAMYS – Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu (2016 – 2019)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

wave VEGA 2/0143/17
Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn (2017 – 2019)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradnikova
twocolor VEGA 2/0095/15
Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou (2015 – 2017)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková, jr.
membranes VEGA 2/0110/15
Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov (2015 – 2017)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Marta Novotová