Mgr. Zuzana Nichtová, PhD.


Životopis
Zoznam publikácii
photo

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Centrum biovied, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, vedecký pracovník, neplatené voľno
Department of Pathology, Anatomy & Cell Biology, Thomas Jefferson University, Philadelphia, USA, postdoktorand

Kvalifikácia:

2009 Bc., biológia, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (školiteľ: RNDr. Marta Novotová, CSc.)
2011 Mgr., biológia, Fyziológia živočíchov a etológia, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (školiteľ: RNDr. Marta Novotová, CSc.)
2015 PhD., farmakológia, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava (školiteľ: doc. MUDr.Tatiana Stankovičová, CSc.; školiteľ špecialista: RNDr. Marta Novotová, CSc.)

Zručnosti:

svetelná mikroskopia, elektrónová mikroskopia, stereológia, morfometrická analýza bunkových štruktúr, perfúzia a fixácia tkanív, preparácia ultratenkých rezov, izolácia tkanív, záznam a analýza 4-zvodového EKG, 12-zvodového EKG potkanom, meranie krvného tlaku potkanom a záznam a analýza elektrickej aktivity srdca potkana, základy X-ray analýzy, STEM, SEM, EELS

Granty:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

image APVV-15-0302
CAMYS – Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu (2016 – 2019)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková
membranes APVV-SK-FR-2015-0007
Vplyv stresu endoplazmatického retikula na ultraštruktúru a metabolizmus kardiomyocytov cicavcov (2016 – 2017)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Marta Novotová

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

membranes VEGA 2/0110/15
Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov (2015 – 2017)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Marta Novotová