RNDr. Marta Novotová, CSc.


Životopis
Zoznam publikácii
photo

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Laboratórium bunkovej morfológie, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Centrum biovied, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, vedúca

Kvalifikácia:

1975 Mgr., biológia, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (školiteľ: MUDr. Daria Zacharová, CSc.)
1984 CSc., Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava (školiteľ: MUDr. Daria Zacharová, CSc.)
1989 RNDr., biológia, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Zručnosti:

svetelná mikroskopia, elektrónová mikroskopia, stereológia, morfometrická analýza bunkových štruktúr, imunocytochémia, perfúzia a fixácia tkanív, preparácia tkanív, príprava ultratenkých rezov

Granty:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

membranes APVV-SK-FR-2015-0007
Vplyv stresu endoplazmatického retikula na ultraštruktúru a metabolizmus kardiomyocytov cicavcov (2016 – 2017)
vedúci projektu
image APVV-15-0302
CAMYS – Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu (2016 – 2019)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková
sparks APVV-15-0388
Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu (2016 – 2020)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Ľubica Lacinová

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

membranes VEGA 2/0110/15
Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov (2015 – 2017)
vedúci projektu
 mito VEGA 2/0169/16
Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho
syndrómu: význam pre ochranu srdca
(2016 – 2018)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Michal Cagalinec