RNDr. Jana Pavelková, CSc.


Životopis
Zoznam publikácii
photo

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Centrum biovied, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, vedecký pracovník

Kvalifikácia:

1986 Mgr., Biofyzika, Matematicko fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (školiteľ: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.)
1987 RNDr., Biofyzika, Univerzita Komenského, Bratislava
1998 CSc., Biofyzika, Slovenská akadémia vied, Bratislava (školiteľ: RNDr. Ivan Zahradník, CSc.)

Zručnosti:

programovanie v jazyku Basic, Fortran a čiastočne v jazyku C, PC programy (Microsoft Office, Origin, IonChannel, EndNote), analýza experimentálnych dát, matematické modelovanie a simulácie

Granty:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

image APVV-15-0302
CAMYS – Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu (2016 – 2019)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

wave VEGA 2/0143/17
Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn (2017 – 2019)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradnikova
twocolor VEGA 2/0095/15
Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou (2015 – 2017)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková, jr.