RNDr. Ivan Zahradník, CSc.


Životopis
Zoznam publikácii
photo

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Centrum biovied, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, vedúci

Kvalifikácia:

1973 Mgr., chémia, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského , Bratislava (školiteľ: prof. Miroslav Urban, DrSc.)
1985 RNDr., fyzikálna chémia, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského , Bratislava (školiteľ: akademik prof. MUDr. Jozef Zachar, DrSc.)
1985 CSc., biofyzika, Slovenská akadémia vied, Bratislava (školiteľ: akademik prof. MUDr. Jozef Zachar, DrSc.)
1989-91 PostDoc., Department of Physiology and Biophysics, UTMB, Galveston, TX, USA

Zručnosti:

metóda patch-clamp na celých bunkách, fyzikálna chémia, konfokálna mikroskopia, elekrtónová mikroskopia, pokročilá dátová analýza, matematické modelovanie a simulácie

Granty:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

image APVV-15-0302
CAMYS – Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu (2016 – 2019)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková
membranes APVV-SK-FR-2015-0007
Vplyv stresu endoplazmatického retikula na ultraštruktúru a metabolizmus kardiomyocytov cicavcov (2016 – 2017)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Marta Novotová

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

wave VEGA 2/0143/17
Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn (2017 – 2019)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradnikova
 mito VEGA 2/0169/16
Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho
syndrómu: význam pre ochranu srdca
(2016 – 2018)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Michal Cagalinec
membranes VEGA 2/0110/15
Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov (2015 – 2017)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Marta Novotová