RNDr. Alexandra Zahradníková ml., PhD.


Životopis
Zoznam publikácii
photo

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Centrum biovied, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, samostatný vedecký pracovník

Kvalifikácia:

1999 Mgr., Biológia, Živočíšna fyziológia a etológia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (školiteľ: RNDr. Karol Pachinger, CSc.)
2007 RNDr., Biológia, Živočíšna fyziológia a etológia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (školiteľ: RNDr. Marta Novotová, CSc.)
2010 PhD., Živočíšna fyziológia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (školiteľ: RNDr. Marta Novotová, CSc.)

Zručnosti:

  • Konfokálna mikroskopia (meranie dynamiky vnútrobunkového vápnika, farbenie pomocou protilátok, farbenie bunkových štruktúr)
  • Fyziológia bunky (izolácia potkaních a myších kardiomyocytov, izolácia neonatálnych potkaních kardiomyocytov a fibroblastov, patch-clamp)
  • Molekulárna biológia (extrakcia proteínov, DNA a RNA, PCR, qPCR, Western Blot, transformácia a kultivácia E. coli, transfekcia a kultivácia neonatálnych kardiomyocytov)
  • Operácie a diagnostika (minimálne invazívne podviazanie aorty u myší, ligácia LAD cievy u myší, implantácia telemetrického EKG zariadenia a telemetrické meranie EKG, meranie P-V slučiek pomocou kateterizácie u myší, echokardiografia u myší)
  • Práca s PC (Word, Excel, Access, Powerpoint, Adobe Photoshop, tvorba internetových stránok, programovanie v jazykoch Visual Basic, PHP, Javascript, Lab Talk, Origin C)

Granty:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

image APVV-15-0302
CAMYS – Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu (2016 – 2019)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

twocolor VEGA 2/0095/15
Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou (2015 – 2017)
vedúci projektu
wave VEGA 2/0143/17
Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn (2017 – 2019)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradnikova