Ing. Matej Hoťka, PhD.


Životopis
Zoznam publikácii
photo

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Centrum biovied, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, vedecký pracovník
Department of Neurophysiology and Neuropharmacology, Centre of Physiology and Pharmacology, Medical University Vienna, Austria, postdoktorand

Kvalifikácia:

2010 Ing., elektrotechnický inžinier, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Bratislava (školiteľ: Ing. Elena Cocherová, PhD)
2015 PhD., biofyzika, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice (školiteľ: RNDr. Ivan Zahradník, CSc.)

Zručnosti:

bunková elektrofyziológia (patch-clamp), programovanie v MATLAB

Granty:

Zahraničné/medzinárodné granty:

mito FWF P28179-B30
Vzťah medzi PDS a mitochondriami v procese epileptogenézy (2016 – 2018)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Michal Cagalinec

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

image APVV-15-0302
CAMYS – Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu (2016 – 2019)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

wave VEGA 2/0143/17
Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn (2017 – 2019)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradnikova
twocolor VEGA 2/0095/15
Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou (2015 – 2017)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková, jr.