Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.


Životopis
Zoznam publikácii
photo

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Centrum biovied, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, vedúci vedecký pracovník

Kvalifikácia:

1976 Ing., Fakulta chemickej technológie, STU, Bratislava (školiteľ: RNDr. Zuzana Biela, CSc.)
1982 CSc., Fakulta chemickej technológie, STU, Bratislava (školiteľ: prof. Ing. Jan Gazo, DrSc.)
1989-91 PostDoc., Department of Physiology and Biophysics, UTMB, Galveston, TX, USA
2010 DrSc., Slovenská akadémia vied

Zručnosti:

metóda patch-clamp na celých bunkách, planárne lipidové dvojvrstvy, konfokálna mikroskopia, záblesková fotolýza, pokročilá dátová analýza, matematické modelovanie a simulácie

Granty:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

image APVV-15-0302
CAMYS – Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu (2016 – 2019)
vedúci projektu

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

wave VEGA 2/0143/17
Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn (2017 – 2019)
vedúci projektu
twocolor VEGA 2/0095/15
Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou (2015 – 2017)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková, jr.