RNDr. Michal Cagalinec, PhD.


Životopis
Zoznam publikácii
photo

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Centrum biovied, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, samostatný vedecký pracovník

Kvalifikácia:

2000 Mgr., biomedicínska fyzika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko (školiteľ: Prof. RNDr. Dusan Chorvat, DrSc.)
2002 RNDr., biomedicínska fyzika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko (školiteľ: Prof. RNDr. Dusan Chorvat, DrSc.)
2006 PhD., biomedicínska fyzika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko (školiteľ: Prof. RNDr. Dusan Chorvat, DrSc.)

Zručnosti:

biofyzikálny a technologický výskum, ktorý sa vzťahuje na bio- a eko-vedu: svetelná mikroskopia, fluorescenčná mikroskopia, fluorescenčná spektroskopia, konfokálna mikroskopia, zobrazovanie živých buniek, elektrónová mikroskopia, analýza obrazu a signálu, spracovanie obrazu, bunková a subbunková biológia, neurónové bunkové kultúry a DNA transfekcia, izolácia srdcových myocytov potkana a myši, skúsenosti s vedeckým písaním

Granty:

Zahraničné/medzinárodné granty:

mito SASPRO 0063/01/02
Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca (2015-2018)
vedúci projektu
mito PUT771
Štúdium mitochondriálnej dynamiky v transgénnom modeli Alzheimerovej choroby pomocou mikroskopie so super vysokým rozlíšením (2015 – 2016)
vedúci projektu
mito FWF P28179-B30
Vzťah medzi PDS a mitochondriami v procese epileptogenézy (2016 – 2018)
vedúci projektu

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

image APVV-15-0302
CAMYS – Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu (2016 – 2019)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradníková

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

 mito VEGA 2/0169/16
Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho
syndrómu: význam pre ochranu srdca
(2016 – 2018)
vedúci projektu
wave VEGA 2/0143/17
Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn (2017 – 2019)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Alexandra Zahradnikova