Elektrónová mikroskopia

Transmisný elektrónový mikroskop JEM 1200 (Jeol), CCD kamera Dual Vision 300W (Gatan)     

Kontakt: RNDr. Marta Novotová, CSc.

electron-microscopeTransmisná elektrónová mikroskopia je využívaná na analýzu morfologických zmien cytoarchitektúry buniek živočíšnych tkanív, ako sú srdcové myocyty, neurálne bunky, na štúdium architektúry izolovaných myocytov a buniek tkanivových kultúr (endotelové a gliómové bunky) ako aj na štúdium bunkových frakcií (mikrozomálna frakcia, retikulárna a mitochondriálna frakcia, synaptozómy).

Elektrónový mikroskop je doplnený CCD kamerou softvérom Gatan Digital Micrograph, čo umožňuje prenos obrazových dát a obrazovú úpravu elektrónovo-mikroskopických obrazov, pri ktorej je využívaný taktiež program Adobe Photoshop (Photoshop CS).

elektrónový mikrosnímok z pozdĺžnej oblasti srdcovej svalovej bunky stereologická analýza povrchovej hustoty pomocou analýzy prienikov cykloíd cez membránu

Metódy využívané v elektrónovej mikroskopii

  • Fixácia pracujúceho srdca experimentálnych zvierat za pomoci perfúznej Langendorffovej aparatúry a  spracovenie tkaniva pre elektrónovú mikroskopiu (izolácia papilárneho svalu a kúskov tkaniva z ľavej komory, fixácia, postfixácia, kontrastovanie, zalievanie do Durcupanu, polymerizácia).
  • Fixácia buniek tkanivových kultúr a bunkových frakcií a ich spracovanie pre elektrónovú mikroskopiu.
  • Príprava ultratenkých rezov pre elektrónovú mikroskopiu, kontrastovanie ultratenkých rezov.
  • Analýza ultraštruktúry buniek živočíšnych tkanív (srdcové bunky, neurálne bunky, bunky tkanivových kultúr) za pomoci elektrónového mikroskopu. Metodický prístup je zameraný na štúdium adaptačných ultraštrukturálnych zmien na úrovni buniek a bunkových organel.
  • Metóda korelačnej mikroskopie umožňujúca izolované kardiomyocyty charakterizované za pomoci konfokálneho mikroskopu kvantifikovať a charakterizovať za pomoci elektrónového mikroskopu.
  • Metóda obrazovej analýzy zameraná na definovenie zmien objemových a povrchových parametrov mikroštruktúr a zmien v interakcii vnútrobunkových organel.  Na objektívnu kvantifikáciu vzťahov medzi bunkovými organelami sme vypracovali vlastnú stereologickú metódu – určovania prostredia organel. Využívame vlastný softvér Graphic Cell Analyzer  autorov Parulek a Zahradnik, pracujúci na princípe stereologickej metódy vertikálnych rezov podľa Baddeleyho (Baddeley, Gundersen, Cruz-Orive, J Microsc. 142:259-76,1986).