Aktívne projekty

Medzinárodné/zahraničné granty:

VEGA_0107_0019_DAAD DAAD/SAV
Novel interaction partners of the Cav2.2 channel  (2016 –2017)
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

APVV_15_0388 APVV-15-0388
Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu  (2016 – 2020)
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

image VEGA 2/0024/15
Účinok stresu vyvolaného imunitnou reakciou počas gravidity potkanov na následnú starostlivosť o mláďatá a na hipokampálnu excitabilitu mláďat   (2015 – 2017)
Vedúci projektu: Eliyahu Dremencov
image VEGA 2/0011/18
Regulácia srdcového ryanodínového receptora fosforylovaného proteín kinázou A (2018 – 2020)
Vedúca projektu: Jana Gaburjáková
image VEGA 2/0086/17
Luminálna regulácia srdcového ryanodínového receptora a jej molekulárne mechanizmy (2017 – 2019)
Vedúca projektu: Marta Gaburjáková
VEGA_0107_0019_DAAD VEGA 2/0107/16
Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov (2016 – 2018)
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová

Iné domáce granty:

 image Štipendium SAV
Úloha neurosekrečných neurónov a vápnikovej signalizácie v depresii a návykovom správaní: hodnotenie prostredníctvom in-vivo elektrofyziológie   (2013  2017)
Vedúci projektu: Eliyahu Dremencov