KEGA 3/7389/09

Biofyzikálne princípy regulácie napäťovo závislých iónových kanálov v zdraví a chorobe        

//

Koordinátor projektu: Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, Slovenská Republika
Spoluriešiteľka: Ľubica Lacinová

Trvanie: január 2009 – december 2011
Koordinujúca organizácia: Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, Slovenská Republika

Anotácia:

Bol pripravený nový predmet “Biofyzika napäťovo závislých iónových kanálov“ pre druhý a tretí stupeň vysokoškolského štúdia farmácie a boli napísané a publikované príslušné učebné texty a prezentácie prednášok v slovenčine a angličtine. Tieto texty a prednášky sú vhodné aj pre celoživotné vzdelávanie pracovníkov v rôznych odboroch farmaceutických, lekárskych, veterinárskych a prírodných vied. Poskytujú prehľad najnovších poznatkov o regulácii napäťovo závislých iónových kanálov, zmenách ich regulácie počas ochorení a mechanizmov a dôsledkov ich farmakologickej modulácie. Súčasne boli vypracované a odskúšané praktické cvičenia z elektrofyziológie a farmakológie napäťovo závislých iónových kanálov s využitím metódy patch clamp a metódy matematickej simulácie iónových prúdov a akčných potenciálov. Elektronické prezentácie prednášok sú dostupné najširšiemu publiku prostredníctvom internetu.

Publikácie:

image Lacinová Ľ a Uhríková D (2010): Biofyzika napäťovo závislých iónových kanálov. Bratislava, Univerzita Komenského, 62 s, ISBN 978-80-223-2889-0.
image Lacinová Ľ and Uhríková D (2011): Voltage dependent ion channels in excitable membranes. Bratislava, Comenius University, p. 99, ISBN 978-80-223-3081-7.
image Lacinová Ľ. a Karmažínová M (2011): Metóda patch clamp. Návod na praktické cvičenie. Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava, 8 s