APVV-0212-10

Vápnikové kanály v neuronálnej excitabilite        

function goBack() { window.history.go(-1); }

Vedúca projektu: Ľubica Lacinová

Trvanie: máj 2011 – október 2014

Koordinujúca organizácia projektu: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava, Slovenská republika

Anotácia:

Napäťovo závislé Ca2+ kanály (NZVK) sprostredkúvajú vtok vápnika, čím riadia mnohé bunkové procesy vrátane vývoja a neuronálnej plasticity. NZVK tzv. L-typu (L-NZVK) sú cieľovou štruktúrou mnohých liečív. Známe izoformy L-NZVK (Cav1.2, Cav1.3 and Cav1.4) majú rozdielne biofyzikálne vlastnosti, takže rôznym spôsobom prispievajú k vtoku Ca2+ a bunkovej excitabilite a teda môžu rozdielne ovplyvňovať funkcie bunky. Použijeme dva štandardizované modely neurogenézy: PC12 líniu a primárnu kultúru hipokampálnych neurónov. Na výskum úlohy L-NZVK využijeme vyradenie jednotlivých proteínov metódou „gene silencing“. Optimalizáciu transfekcie siRNA spojíme s analýzou zmien štruktúry a vlastností povrchovej membrány. Meraním prúdov a akčných potenciálov metódou patch-clamp určíme zmeny excitability buniek spôsobené absenciou Cav1.2 a/alebo Cav1.3 kanálov. Aktivita L-NZVK je funkčne previazaná s aktivitou iných transportných systémov v povrchovej membráne ako Na/Ca výmeník alebo Na-K-ATPáza a s činnosťou vnútrobunkových vápnikových kanálov ako IP3 receptor. Zmeny ich expresie iných určíme metódou PCR. Zmeny v pomere expresie transportných proteínov môžu ovplyvniť architektúru bunky. Elektrónmikroskopickú analýzu použijeme na určenie zmien ultraštruktúry buniek.

Publikácie:

// >
// ]]>

image Lacinová L (2011): T-type calcium channel blockers – new and notable. Gen Physiol Biophys 30:403-409.
image Caro A, Tarabova B , Rojo-Ruiz J, Lacinova L (2011): Nimodipine inhibits action potential firing in cultured hippocampal neurons predominantly due to block of voltage-dependent potassium channels. Gen Physiol Biophys 30: Sp. Issue 1. S44–S53.
image Lichvárová L, Jašková K, Lacinová L (2012): NGF-induced neurite outgrowth in PC12 cells is independent of calcium entry through L-type calcium channels. Gen Physiol Biophys 31:473-478.
image Uhríková D, Kučerka N, Lengyel A, Pullmannová P, Teixeira J, Murugova T, Funari SS, Balgavý P (2012): Lipid bilayer – DNA interaction mediated by divalent metal cations: SANS and SAXD study. SANS YuMO user meeting, May 27 – 30, 2011, Dubna. J. Phys. – Conference Series 351:1-9 (012011).
image Mallmann RT, Wilmes T, Lichvarova L , Bührer A, Lohmüller B, Castonguay J, Lacinova L, Klugbauer N (2013): Tetraspanin-13 modulates voltage-gated CaV2.2 Ca2+ channels. Sci Rep 3:1777.
Jaskova K, Pavlovicova M, Cagalinec M, Lacinova L, Jurkovicova D (2014): TGFβ1 downregulates neurite outgrowth, expression of Ca2+ transporters, and mitochondrial dynamics of in vitro cerebellar granule cells. Neuroreport 25:340-346.
image Hubčík L, Pullmannová P, Funari SS, Devínsky F, Uhríková D (2014): DNA-DOPC-Gemini surfactants complexes: effect of ionic strength. Acta Fac Pharm Univ Comen 61:26-34.
image Belička M, Kučerka N, Uhríková D, Islamov AKh, Kuklin AI, Devínsky F, Balgavý P (2014): Effect of N,N-dimethyl-N-alkylamine-N-oxides on DOPC bilayer in unilamellar vesicles: small-angle neutron scattering study. Eur Biophys J 43:179-189.
image Karmažínová M, Jašková K, Griač P, Perez-Reyes E, Lacinová Ľ (2015): Contrasting the roles of the I-II loop gating brake in CaV3.1 and CaV3.3 calcium channels. Pflugers Arch 467:2519-2527.
image Pavlovicova M, Lacinova L, Dremencov E (2015): Cellular and molecular mechanisms underlying the treatment of depression: focusing on hippocampal G-protein-coupled receptors and voltage-dependent calcium channels.Gen Physiol Biophys 34:353-366.
image Lichvárová L, Lacinová Ľ (2015): Ca(V)1.2 and Ca(V)1.3 L-type calcium channels regulate the resting membrane potential but not the expression of calcium transporters in differentiated PC12 cells. Gen Physiol Biophys 34:157-65.
image Hubčík L, Funari SS, Pullmannová P, Devínsky F, Uhríková D (2015): Stimuli responsive polymorphism of C12NO/DOPE/DNA complexes: effect of pH, temperature and composition. Biochim. Biophys. Acta – Biomembranes 1848:1127-1138.
image Uhríková D (2015): Lipoplexy – nevírusové prenosové vektory na báze fosfolipidov. , v Uhríková a kol.: Biofyzika – Vybrané kapitoly, UK, Bratislava, 2015, vysokoškolská učebnica – el. zdroj, str. 136 -160.
image Ondáčová K, Jurkovičová D, Lacinová Ľ (2016): Altered sodium and potassium, but not calcium currents in cerebellar granule cells in an in vitro model of neuronal injury. Cell Mol Neurobiol 37: 771–782.