Ukončené projekty

2012-2017

Medzinárodné/zahraničné granty:

VEGA_0107_0019_DAAD DAAD/SAV
Novel interaction partners of the Cav2.2 channel (2016 –2017)
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

APVV_0240 APVV-0240-12
Funkčná analýza novoidentifikovaných DNA variantov v génoch zodpovedných za cystickú fibrózu a fenylketonúriu (2013 – 2016)
Vedúci projektu: Ľudevít Kadáši (BMC ÚKTV SAV)
Vedúca projektu za CBv ÚMFG SAV: Ľubica Lacinová
APVV_0212 APVV-0212-10
Vápnikové kanály v neuronálnej excitabilite (2011 – 2014)
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

image VEGA 2/0024/15
Účinok stresu vyvolaného imunitnou reakciou počas gravidity potkanov na následnú starostlivosť o mláďatá a na hipokampálnu excitabilitu mláďat (2015 – 2017)
Vedúci projektu: Eliyahu Dremencov
image VEGA 2/0006/15
Úloha fyziologicky aktívnych iónov Mg2+ a Zn2+ v luminálnej regulácii srdcového ryanodínového receptora (2015 – 2017)
Vedúca projektu: Jana Gaburjáková
image VEGA 2/0003/14
Úloha kalsequestrínu v luminálnej regulácii ryanodínového receptora v srdci (2014 – 2016)
Vedúca projektu: Marta Gaburjáková
image VEGA 2/0044/13
Princíp vrátkovania napäťovo závislých vápnikových kanálov (2013 – 2015)
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová
image VEGA 2/0102/12
Kompetícia medzi Ca2+ a iným katiónom o interakčné miesto lokalizované na luminálnej doméne srdcového ryanodínového receptora a jej vplyv na reguláciu receptora (2012 – 2014)
Vedúca projektu: Jana Gaburjáková
image VEGA 2/0033/11
Faktory determinujúce spriahnuté vrátkovanie ryanodínových receptorov v srdci (2011 – 2013)
Vedúca projektu: Marta Gaburjáková
Misa_VEGA_2_0097 VEGA 2/0097/11
Modulácia a funkcia inozitol 1,4,5-trisfosfátových receptorov (IP3R) v neuronálnych štruktúrach pri poškodení centrálneho nervového systému (2011 – 2013)
Vedúca projektu: Michaela Pavlovičová
image VEGA 2/0195/10
Regulácia vrátkovania T-typu vápnikového kanála (2010 – 2012)
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová

Iné domáce granty:

image Štipendium SAV
Úloha neurosekrečných neurónov a vápnikovej signalizácie v depresii a návykovom správaní: hodnotenie prostredníctvom in-vivo elektrofyziológie (2013 2017)
Vedúci projektu: Eliyahu Dremencov

Výber do 2011

Medzinárodné/zahraničné granty:

APVV_0212 MRTN-CT-2006-035367
6RP-Marie Curie Research Training Network
CavNet – L-typ vápnikových kanálov v zdraví a chorobe (2006 – 2010)
Koordinátor projektu: Hearing Research Centre Tübingen, Eberhards-Karls-University,Tübingen,SRN
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Ľubica Lacinová
image Volkswagen grant
Úloha L-typu a T-typu vápnikových kanálov v neuronálnej dráždivosti (2002 – 2004)
Vedúci projektu: Prof. Franz Hofmann, Ústav farmakológie a toxikológie Technickej univerzity v Mníchove
Medzinárodná spoluriešiteľka: Ľubica Lacinová
image NIH FIRCA R03 TW 00949
Spriahnuté vrátkovanie vnútrobunkových Ca2+ kanálov (1998 – 2005)
Vedúci projektu: Andrew R. Marks, Columbia University, New York, NY, USA
Medzinárodní spoluriešitelia: Karol Ondriaš, Marta Gaburjáková

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

image VVCE-0064-07
Biomembrány: štruktúra a dynamika biologických membrán vo vzťahu k bunkovým funkciám (2008 – 2011)
Vedúci projektu: Ivan Hapala (ÚBGŽ SAV)
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Ľubica Lacinová

Iné granty:

KEGA_SK KEGA 3/7389/09
Biofyzikálne princípy regulácie napäťovo závislých iónových kanálov v zdraví a chorobe (2009 – 2011)
Kordinátor projektu: Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, Slovenská republika
Spoluriešiteľka: Ľubica Lacinová
image Projekt ESF
BIOMEMBRÁNY: Horizontálny program vzdelávania doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v biologických a biomedicínskych odboroch (2006– 2008)
Vedúci projektu: Ivan Hapala (ÚBGŽ SAV)
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Ľubica Lacinová