Mgr. Simona Kureková

Životopis
Zoznam publikácii

 

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika,  PhD. študentka (školiteľ: RNDr. Michal Cagalinec, PhD.)

Kvalifikácia:

2014 Bc., biológia, Prírodovedecká fakulta, Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko (školiteľ: prof. RNDr. Jela Mistríková, DrSc.)
Bakalárska práca: Laboratórne zvieratá a ich využitie vo virologickom výskume.
2016 Mgr., virológia, Prírodovedecká fakulta, Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko (školiteľ: Mgr. Iveta Štibrániová, PhD. – Virologický ústav, SAV)
Diplomová práca: Bioaktívne látky v slinách vybraných druhov kliešťov ovplyvňujúce fyziologické deje pri hojení rany, so zameraním na molekuly viažúce rastové faktory.

Zručnosti:

práca so stabilizovanými bunkovými líniami, transformácia kompetentných buniek plazmidom, izolácie plazmidovej DNA, transfekcie, metóda dual-luciferase reporter assay, metóda MTT, ELISA testy, imunofluorescenčné farbenie

Granty:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

VEGA 2/0090/18
Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch (2018 – 2021)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Zuzana Ševčíková Tomášková
mito VEGA 2/0169/16
Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho
syndrómu: význam pre ochranu srdca
(2016 – 2018)
spoluriešiteľ; vedúci projektu: Michal Cagalinec