VEGA 2/0123/10

>

Vplyv nadexpresie P-glykoproteínu a navodenia viacliekovej rezistencie na niektoré aspekty metabolizmu        

function goBack() { window.history.go(-1); }

Vedúci projektu: Zdena Sulová

Trvanie: január 2010 – december 2012
Koordinujúca organizácia: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Anotácia:

Expresia P-glykoproteínu (P-gp) v neoplastických bunkách vedie k rozvoju viacliekovej rezistencie. P-glykoproteín je transportná ATP-áza plazmatickej membrány, ktorá zabezpečuje efektívne odstraňovanie látok z intracelulárneho priestoru buniek. Viaceré štúdie ukázali, že nadexpresia P-gp je sprevádzaná zmenami v morfológii buniek, mení sa zloženie sacharidov na povrchu plazmatickej membrány, čo sa prejavuje rozdielmi vo väzbe lektínov na bunky. My sme dokázali, že nadexpresia P-gp je sprevádzaná zmenami v expresii niektorých proteínov endoplazmatického retikula podieľajúcich sa na homeostáze vápnika. Tento nález bol sprevádzaný zvýšenou senzitivitou buniek na extracelulárnu koncentráciu vápenatých iónov a zvýšenou rezistenciou na tapsigargín (inhibítor Ca2+ ATP-ázy endoplazmatického retikula). Predložený projekt bude zameraný na štúdium javov, ktoré sprevádzajú nadexpresiu P-gp v leukemických bunkách s využitím klasických biochemických metód a cytochemických metód na elektrónovom a konfokálnom mikroskope.

Publikácie:

pdf Sulova Z, Brtko J, Macejová D, Breier A: Are Nuclear Receptors for Retinoids Involved in the Control of the Expression and Activity of P-Glycoprotein? In Retinoic Acid: Structure, Mechanisms and Roles in Disease (Cheng, L.H., It, Y. eds.) NOVA Publisher, 2012 pp. 29-52.
Breier A, Gibalova L, Seres M, Barancik M, Sulova Z: P-glycoprotein mediated multidrug resistance of cancer tissue: Implication for cancer chemotherapy. ISBN 978-80-89233-55-7, PETRUS Publisher, 2012
PubMed Breier A, Gibalova L, Seres M, Barancik M, Sulova Z. New insight into p-glycoprotein as a drug target. Anti-cancer Agents Med Chem. 13 (2013) 159-70. (IF2012=2.610)
PubMed Barancik M, Bohacova V, Gibalova L, Sedlak J, Sulova Z, Breier A. Potentiation of Anticancer Drugs: Effects of Pentoxifylline on Neoplastic Cells. Int. J. Mol. Sci. 13 (2012) 369-382
 
PubMed Bubencíkova T, Cholujová D, Messingerová L, Mislovicova D, Seres M, Breier A, Sulova Z. Detection of glycomic alterations induced by overexpression of p-glycoprotein on the surfaces of l1210 cells using sialic Acid binding lectins. Int J Mol Sci. 13, (2012) 15177-15192
 
PubMed Gibalová L, Sereš M, Rusnák A, Ditte P, Labudová M, Uhrík B, Pastorek J, Sedlák J, Breier A, Sulová Z. P-glycoprotein depresses cisplatin sensitivity in L1210 cells by inhibiting cisplatin-induced caspase-3 activation. Toxicol In Vitro. 26 (2012) 435-444. (IF2012=2.650)
PubMed Šereš M, Cholujová D, Bubenčíkova T, Breier A, Sulová Z. Tunicamycin depresses p-glycoprotein glycosylation without an effect on its membrane localization and drug efflux activity in l1210 cells. Int J Mol Sci. 12 (2011) 7772-7784. (IF2012=2.464)