Ukončené projekty

Zahraničné/medzinárodné granty:

 PGP Projekt CELGENE (2009-2014)
Vedúci projektu: Albert Breier (Kontrakt s firmou Celgene).
 PGP NATO Grant PDD(CP)-(CBP.NUKR.CLG 982646)
Viaclieková rezistenia spojená s nadexpresiou P-glykoproteínu u hematologických malignancií asociovaná s následkami ožiarenia po Černobylskej katastrofe (2007-2008)
Vedúci projektu: Albert Breier

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

APVV-0282-11
Príprava nanoštruktúrovaných filmov, ich integrácia s bioelementmi a následné využitie (2012-2015)
Vedúci projektu (CHÚ SAV): Ján Tkáč
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Zdena Sulová
APVV-0160-11
Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoidných X receptorov v tkanivových kultúrach (2012-2015)
Vedúci projektu ( (ÚEE SAV): Július Brtko
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Zdena Sulová
 PGP APVV-0290-10
Zmeny v metabolizme bunky vyvolané nadexpresiou transportéra liečiv P-glykoproteínu v leukemických bunkách (2011-2014)
Vedúca projektu: Zdena Sulová
 PGP APVV-0084-07
Nadexpresia P-glykoproteínu a s ňou spojené zmeny v spektre a v hladinách bunkových oligo- a polysacharidov (2008-2010)
Vedúca projektu: Zdena Sulová

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

PGP VEGA 2/0182/13
Viaclieková rezistencia leukemických buniek na rôzne terapeutiká (2013-2016)
Vedúca projektu: Zdena Sulová
 PGP VEGA 2/0100/12
Bunkové zmeny spojené s nadexpresiou P-glykoproteínu v leukemických bunkách (2012-2014)
Vedúci projektu: Albert Breier
 PGP VEGA 2/0123/10
Vplyv nadexpresie P-glykoproteínu a navodenia viacliekovej rezistencie na niektoré aspekty metabolizmu (2010-2012)
Vedúca projektu: Zdena Sulová
 PGP VEGA 2/0155/09
Zmeny leukemických buniek pozorované pri rozvoji viacliekovej rezistencie spojenej s nadexpresiou P-glykoproteínu (2009-2011)
Vedúci projektu: Albert Breier