VEGA 2/0122/17

>

Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách        

function goBack() { window.history.go(-1); }

Vedúci projektu: Zdena Sulová

Trvanie: január 2017 – december 2020
Koordinujúca organizácia: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava

Anotácia:

Úspešná liečba krvných malignancií je závislá na úspešnej chemoterapii. Jednou z najčastejších príčin viacliekovej rezistencie („multidrug resistance“, MDR) v leukemických bunkách je nadexpresia P-glykoproteínu (P-gp). Expresia P-gp v líniách myších a ľudských leukemických buniek nevedie len k rezistencii na substráty P-gp, ale ovplyvňuje aj odpoveď buniek na látky, ktoré nie sú substrátom P-gp. V našich prácach sme zistili, že expresia P-gp je sprevádzaná zmenami v hladinách/aktivitách niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov. Niektoré z týchto proteínov regulujú vstup buniek do apoptózy (proteíny rodiny Bcl-2), pripadne sú cieľom imunoterapie leukémií (CD33). Riešenie tohto projektu má potenciál priniesť výsledky aplikovateľné v terapeutických protokoloch cielených na konkrétne typy neoplastických ochorení.

Kľúčové slová:

rezistentné leukémie, P-glykoproteín, regulácia apoptózy, regulačné a štrukturálne proteíny

Ciele:

Ciele projektu budú orientované na detailné štúdium zmien v priebehu významných bunkových regulačných dráh, pre ktoré sa nám v minulosti podarilo ukázať, že sú vyvolané prítomnosťou P-gp v bunkách leukemických línií L1210, SKM-1 a MOLM-13, atď. Pre dosiahnutie spomínaných cieľov budeme riešiť nasledovné etapy:

  • Porovnanie zmien v expresii/glykozylácii a lokalizácii membránových proteínov súvisiacich s expresiou P-gp v myších a ľudských leukemických bunkách.
  • Porovnanie vplyvu látok, vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula (ER) na senzitívne a rezistentné sublínie leukemických buniek. Sledovanie zmien v ultraštruktúre ER pomocou elektrónovej mikroskopie.
  • Štúdium zmien v nástupe a spôsobe bunkovej smrti po indukcii látkami, ktoré nie sú substrátom P-gp v senzitívnych a rezistentných leukemických bunkách. Sledovanie hladín a lokalizácie pro- a antiapoptotických proteínov.
  • Sledovanie fosforylácie proteínov pomocou rádioaktívneho fosfátu v prítomnosti inhibítorov kináz. Porovnanie rozdielov v efekte látok na fosforyláciu proteínov v P-gp pozitívnych a P-gp negatívnych ľudských a myších leukemických bunkách.
  • Štúdium koexpresie regulačných a funkčných proteínov s P-gp v leukemických bunkách.

Publikácie: