Aktívne projekty

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

PGP APVV-14-0334
Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín (2015-2018)
Vedúca projektu: Zdena Sulová
APVV-16-0439
Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení (2017-2021)
Vedúci projektu (FChPT STU): Martin Šimkovič
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Zdena Sulová
PGP APVV-15-0303
Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu (2016-2020)
Vedúci projektu (FChPT STU): Albert Breier
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Zdena Sulová
APVV-15-0372
Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka (2016-2020)
Vedúci projektu (ÚEE BMC SAV): Július Brtko
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Zdena Sulová
APVV-15-0641
Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny. (2016-2020)
Vedúci projektu (FÚ SAV): Peter Šiffalovič
Vedúci projektu za ÚMFG SAV: Albert Breier
APVV-14-0753
Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny (2015-2019)
Vedúci projektu (CHÚ SAV): Jaroslav Katrlík
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Zdena Sulová

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

PGP VEGA 2/0122/17
Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách (2017-2020)
Vedúca projektu: Zdena Sulová
PGP VEGA 2/0156/16
Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu (2016-2018)
Vedúci projektu: Mário Šereš
PGP VEGA 2/0028/15
Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových proteínov (2015-2018)
Vedúci projektu: Albert Breier
image VEGA 2/0057/18
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33 (2018 – 2021)
Vedúci projektu: Jana Královičová
VEGA 2/0157/18
Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu (2018-2021)
Vedúca projektu: Viera Boháčová