Elektrónová mikroskopia

(laboratórium je umiestnené v pavilóne Materiálového výskumu, Dúbravská cesta 9)

Elektrónový mikroskop (Jeol 1200), CCD kamera so softvérom, EDS Analyzer (Oxford Instruments)

Kontakt: Ing. Andrej Rusnák, PhD.

Vybudované s podporou projektu ITMS 26240120031

ElMi_RusnakTransmisný elektrónový mikroskop umožňuje sledovanie morfologických zmien v bunkách tkanivových kultúr, ako aj na rezoch tkaniva. EDS analyzér je možné využiť na sledovanie zastúpenia jednotlivých prvkov na rezoch z tkanív alebo v bunkách tkanivových kultúr.