Publications

Tomko, Matúš

Select year reporting publications:

Publications in 2022:
  • JEDLIČKA, Peter* – TOMKO, Matúš* – ROBINS, Anthony* – WICKLIFFE, Abraham C.*. Contributions by metaplasticity to solving the Catastrophic Forgetting Problem. In Trends in Neurosciences, 2022, vol. 45, no. 9, p. 656-666. (2021: 16.978 – IF, Q1 – JCR, 4.068 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0166-2236. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tins.2022.06.002 Typ: ADCA
  • HOPPANOVÁ, Lucia – JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila – IDUNKOVÁ, Alžbeta – TOMKO, Matúš – DUBOVICKÝ, Michal – LACINOVÁ, Ľubica. Alteration of hippocampal excitability by prenatally applied antidepressant. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. – Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 35-36. ISBN 978-80-973719-4-4. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0081/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFH
  • IDUNKOVÁ, Alžbeta – JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila – HOPPANOVÁ, Lucia – TOMKO, Matúš – DUBOVICKÝ, Michal – LACINOVÁ, Ľubica. Účinok mirtazapínu podávaného počas gravidity na excitabilitu hipokampálnych neurónov u potomstva. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. – Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. – Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 20. ISBN 978-80-974246-1-9. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. Dni mladých biológov 11. ročník) Typ: AFH
  • HOPPANOVÁ, Lucia – JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila – IDUNKOVÁ, Alžbeta – TOMKO, Matúš – DUBOVICKÝ, Michal – LACINOVÁ, Ľubica. Effect of antidepressant mirtazapine intake during gestation on the excitability of hippocampal neurons observed in the offspring. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. – 2022, p. 2572, board number: S03-206. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. FENS Forum 2022) Typ: GII
  • TOMKO, Matúš – BEŇUŠKOVÁ, Ľubica – JEDLIČKA, Peter. The event timing-dependent plasticity rule corroborates the key role of dendritic spikes for LTP induction at distal apical synapse in the CA1 pyramidal cell model. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts. – 2022, p. 4688-4690, board number S05-509. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. FENS Forum 2022) Typ: GII