Projects

International

BACFOOD – Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby
Bacteriocins and their benefits in reduction of spoilage, biofilm-producing bacteria from food products and food industry environment
Program: Bilaterálne – iné
Project leader: MVDr. Lauková Andrea CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2020
ANIMBACHEL – Bakteriocíny, bezpečný spôsob redukovania na antibiotiká rezistentné baktérie pre zachovanie zdravého chovu prasiat
Bacteriocins, a safe way to inhibit antibiotic resistant bacteria from pigs for healthy farming
Program: Bilaterálne – iné
Project leader: MVDr. Lauková Andrea CSc.
Annotation:
Duration: 15.2.2019 – 31.12.2020
Barthov syndróm – Štúdium morfológie mitochondrií v novom kvasinkovom modeli.
Barth syndrome – Study of mitochondrial morphology in a novel yeast model.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Mgr. Balážová Mária PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
BioBrillouin – Brillouinova svetelná mikrospektrometria v biologickom a biomedicínskom základnom a aplikovanom výskume.
Brillouin Light Scattering Microspectroscopy for Biological and Biomedical Research and Applications.
Program: COST
Project leader: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia PhD.
Annotation:
Project web page: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16124?management
Duration: 28.2.2017 – 27.2.2021
Nové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorov
New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumors
Program: COST
Project leader: Mgr. Messingerová Lucia PhD.
Duration: 11.9.2018 – 10.9.2022
Prospešnosť aplikácie bakteriocínov v diéte koní
Benefits of bacteriocins application in horse diet
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: MVDr. Lauková Andrea CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Štúdium molekúl zúčastnených vo fertilizačnom procese cicavcov
Study of molecules involved in fertilization process of mammals
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Ing. Jankovičová Jana PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Výskum molekulárnych determinantov a funkčných dôsledkov dimerizácie T-typu vápnikových kanálov
Exploring the molecular determinants and functional role of T-type channel dimerization
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: prof. RNDr. Lacinová Ľubica DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020

National

ALTREAT – Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov
Alternative parasite control of small ruminant
Program: APVV
Project leader: MVDr. Váradyová Zora PhD
Annotation:
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33
Analyses of allele-specific regulation of CD33 expression
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Královičová Jana PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
iPoW – Behaviorálne a fyziologické indikátory welfaru hydiny
Behavioural and physiological indicators of poultry welfare
Program: APVV
Project leader: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Annotation:
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2022
BIOAKAHE – Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat
Bioactive substances, their impact and utilization for animals health
Program: VEGA
Project leader: MVDr. Lauková Andrea CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
BIOZINC – Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat – možnosti a riešenia
Bioavailability of zinc in animals – the possibilities and solutions
Program: APVV
Project leader: RNDr. Čobanová Klaudia PhD.
Annotation:
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2022
EMBRYOLOSS – Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu
Etiology of early preimplantation development disorders
Program: APVV
Project leader: MVDr. Fabian Dušan DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu
Functional analysis of new proteins required for meiotic recombination.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
FUPKOPROSP – Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravie
Functional food based on goats milk and its benefit on health
Program: APVV
Project leader: MVDr. Lauková Andrea CSc.
Annotation:
Duration: 1.8.2018 – 31.7.2022
Charakterizácia biosyntetickej dráhy kardiolipínu kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelovej eukaryotickej bunky
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Griač Peter CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu.
Characterization of new yeast model of Barth syndrome.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Balážová Mária PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Komplexný pohľad na vplyv prídavných látok na organizmus zvierat
Program: VEGA
Project leader: Prof. MVDr. Faix Štefan DrSc.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Kontrola integrity DNA v preimplantačnom embryu
Program: VEGA
Project leader: MVDr. Baran Vladimír CSc.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu
Program: APVV
Project leader: Mgr. Královičová Jana PhD.
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok
The skin microbiome in dogs under physiological and pathological conditions
Program: VEGA
Project leader: MVDr. Strompfová Viola DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Kyselina puniková: produkcia a mechanizmy jej účinku v kvasinkách
Punicic acid: production and mechanisms of its action in yeasts
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Holič Roman PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí
Mechanisms of communication and adaptation of preimplantation embryo in a disturbed environment
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Čikoš Štefan DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat naturálnymi a minerálnymi aditívami
Digestive modulation by phytogenic and mineral feed additives in farm animals
Program: VEGA
Project leader: MVDr. Grešáková Ľubomíra PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Molekulárna analýza mikrobiálneho biofilmu u zvierat.   
Molecular analysis of microbial biofilm in animal. 
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Bujňáková Dobroslava PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Napäťovo závislé vápnikové kanály v nocicepcii
Voltage dependent calcium channels in nociception.
Program: VEGA
Project leader: prof. RNDr. Lacinová Ľubica DrSc.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Lacinová Ľubica DrSc.
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
SPLICONC – Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu
Unravelling the mechanisms of post-translational regulation of RNA splicing factors in maintenance of genome integrity
Program: APVV
Project leader: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2017 – 30.6.2021
KBD – Poškodenia hrebeňa hrudnej kosti – príčiny a dôsledky pre welfare, zdravie a produkciu nosníc
Keel bone damage – causes and consequences for laying hens welfare, health and production
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Bilčík Boris PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Poškodzujúce správanie a welfare nosníc
Damaging behaviour and the welfare of laying hens
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Problémové správanie hydiny – vplyv prítomnosti matky a definovanie individuálnych fenotypov náchylných na jeho vývin
Behavioural disturbances in poultry – influence of mother presence and definition of individual phenotypes susceptible to its development
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Pichová Katarína PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Dbl2 – Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe
Dbl2 protein as a novel regulator of genome stability and dynamics in fission yeast
Program: APVV
Project leader: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2022
SWIREG – Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie.
Regulation of the Swi5-Sfr1 complex by protein phosphorylation.
Program: APVV
Project leader: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2018 – 30.6.2022
Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach
Regulation of ryanodine receptors (RYR) from the rat brain under physiological and pathophysiological conditions
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Gaburjáková Marta PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Regulácia srdcového ryanodínového receptora fosforylovaného proteínkinázou A
Regulation of the cardiac ryanodine receptor phosphorylated by protein kinase A
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Gaburjáková Jana PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včielieho plodu
Study and use of the bacteriocins in prevention of American foulbrood
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kopčáková Anna PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
PuriTAAR – Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1)
Investigation of the mechanism of action of novel putative antidepressant drugs: pyridoindole derivatives and trace amine-associated receptor-1 (TAAR1) ligands
Program: VEGA
Project leader: MMedSc Dremencov Eliyahu PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách
Study of changes in expression of some regulatory and functional proteins connected with the presence of P-gp protein in leukemic cells
Program: VEGA
Project leader: Ing. Sulová Zdena DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány
The effect of photodynamic therapy on selected molecular markers of angiogenesis, fibroproliferation and structural changes on the Japanese quail chorioallantoic membrane model
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Máčajová Mariana PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou
Effect of endoplasmic reticulum-stress inducing substances on cell cycle regulatory mechanisms in cell lines with MDR phenotype
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Šereš Mário PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu
The effect of polyphenols on the functions of signal proteins involved in proteins N-glycosylation in the endoplasmic reticulum of leukemia cells, depending on the expression of P-glycoprotein
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Boháčová Viera CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1.
Study of alteration in leukemia cells phenotype after induction of ABCB1 membrane transporter
Program: VEGA
Project leader: prof. Ing. Breier Albert DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení
The application of myrosinase for sulforaphane activation in development of a novel product exhibiting cancer prevention effects
Program: APVV
Project leader: Ing. Sulová Zdena DrSc.
Duration: 1.7.2017 – 30.6.2021
Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Macková Katarína PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021