Základné dokumenty

Zriaďovacia listina

Organizačný poriadok

Pracovný poriadok

Štatút Vedeckej rady

Kolektívna zmluva