Dokumenty Štátnej veterinárnej a potravinovej správy


Práca so zvieratami sa riadi  zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, nariadením vlády SR č. 377/2012 Z. z. a Európskou direktívou č. 2010/63/EU. Ďalšie informácie o práci so zvieratami poskytuje RNDr. Marta Novotová, CSc.
 

Štatút etickej komisie ÚMFG SAV (pdf)

Platné Rozhodnutia na vykonanie pokusu vydané ŠVaPS SR, Botanická 17, Bratislava:

Číslo rozhodnutia

Názov projektu

Čas trvania

1007/16-221 Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca 01.04.2016 – 31.12.2019
354/16-221  Vývoj diadickej vápnikovej signalizácie v priebehu postnatálneho vývoja ventrikulárnych myocytov 27.10.2014 – 31.12.2016