Dokumenty Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Rozhodnutie RÚVZ Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8

Rozhodnutie č.: PPL/1166/2016         Právoplatnosť: 06.05.2016

a) Uvedenie pracovných priestorov do prevádzky: laboratóriá, kancelárske priestory, dielenské priestory – budova B Pavilónu   lekárskych vied Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky

b) Schvaľuje PP  pre činnosti súvisiace s expozíciou nasledovnými faktormi pri práci:

 • biologickým faktorom
 • chemickým faktorom
 • karcinogénnym a mutagénnym faktorom
 • optickému  žiareniu

c) Súhlasí so skladovaním a manipuláciou s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami,

d) Súhlasí s činnosťami spojenými s manipuláciou a skladovaním karcinogénov a mutagénov kategórie 1A a 1B na pracovisku,

e) Pracovné činnosti s biologickým faktorom, chemickým faktorom, optickým žiarením sú zaradené do 2. kategórie – únosná miera zdravotného rizika

Osvedčenia na prácu s nebezpečnými faktormi:

Držitelia osvedčení o odbornej spôsobilosti na prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami na laboratórne skúšanie a vedecko-výskumné účely vydané RÚVZ Bratislava Ružinovská 8:

 • OOD/2274/2016 zo dňa 26.01.2016  –  Doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
 • OOD/1379/2016 zo dňa 26.01.2016  –  Mgr. Marta Gaburjaková, PhD.
 • OOD/2697/2016 zo dňa 26.01.2016  –  Ing. Alexandra Záhradníková, DrSc.
 • OOD/729/2016   zo dňa 26.01.2016  –  RNDr. Alexandra Záhradníková, PhD.
 • OOD/2274/2016 zo dňa 01.02.2016  –  Doc. Ing. Albert Breier, DrSc.
 • OOD/1204/2016 zo dňa 01.02.2016  –  Ing. Helena Kavcová
 • RÚVZ/51-19300/200 zo dňa  04.03.2016  –  RNDr. Marta Novotová, CSc.

Pracovníci, ktorí absolvovali školenie (technik PRAGOLAB s.r.o., Ing. Martin Kopecký) zamerané na používanie a bezpečnosť práce pri používaní laserového skenovacieho konfokálneho mikroskopu Leica TCS SP8 STED 3X:

 • Ing. Matej Hoťka, PhD.  – certifikát číslo  0023 -16
 • RNDr. Michal Cagalinec, PhD. – certifikát číslo  0024 -16
 • Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc. – certifikát číslo  0025 -16
 • RNDr. Ivan Zahradník, CSc. – certifikát číslo  0026 -16
 • RNDr. Alexandra Zahradníková, PhD. – certifikát číslo  0027 -16
 • Mgr. Katarína Macková  – certifikát číslo  0028 -16
 • Mgr. Zuzana Nichtová, PhD.  – certifikát číslo  0029 -16